Logo for the website Logo for the website

Förändrade jourlinjer nattetid vid Lindesbergs lasarett

Från och med måndag den 17 januari kan invånare vända sig till akutmottagningen på Lindesbergs lasarett oavsett akuta symtom och tid på dygnet. Samtidigt öppnar avdelningen för medicin och geriatrik fem nya vårdplatser.

Sedan september 2020 fram till 16 januari 2022 har patienter med akuta kirurgiska eller ortopediska besvär hänvisats till akutmottagningarna i Örebro eller Karlskoga mellan klockan 21.00 och 07.30.

Från och med 17 januari förstärks bemanningen på akutmottagningen så att invånare med akuta ortopediska och kirurgiska besvär kan få en läkarbedömning även nattetid. Som tidigare finns även kompetens för att ta hand om invånare med akuta medicinska besvär dygnet runt.

För att man ska få rätt vård så snabbt som möjligt vill sjukvården att man ringer 1177 eller 112, beroende på brådskandegrad, för rådgivning och hänvisning till var man bäst får den vård man behöver.

Löst uppdraget tillsammans

I september 2021 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag på arbetssätt och förstärkning som gör det möjligt för alla patienter oavsett akut besvär att söka vård på akutmottagningen Lindesbergs lasarett nattetid.

Lösningen har möjliggjorts tack vare god samverkan mellan Område nära vård, där Lindesbergs lasarett ingår, och Område specialiserad vård. Berörda medarbetare har under arbetets gång varit delaktiga och bidragit med värdefulla inspel och erfarenheter för att nå fram till lösningen.

Fem nya vårdplatser

Avdelningen för medicin och geriatrik utökar samtidigt antalet vårdplatser från 19 till 24 för att ytterligare förstärka omhändertagandet av patienter i norra länsdelen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt sammanträde den 28 oktober 2021 tagit beslut om förstärkning av det akuta omhändertagandet nattetid vid Lindesbergs lasarett. 

Förstärkningen innebär bland annat att samtliga patienter, oavsett sjukdoms- eller skadeorsak, som söker vård vid akutmottagningen i Lindesberg ska få en första bedömning på plats även nattetid.

Läs mer i pressmeddelandet. 

 

En uppföljningsrapport har gjorts sex månader efter att förändringen trädde i kraft, och har nu lagts fram för politiken. Den 10 juni 2021 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna uppföljningsrapporten. Nämnden gav även hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti återkomma med förslag på åtgärder för att förbättra invånarnas tillgänglighet till vård nattetid på Lindesbergs lasarett.

I sexmånaders-uppföljningen dras följande slutsatser:
Pandemin påverkar. Därför är det svårt att särskilja vad som är pandemieffekt och vad som är effekt av jourförändringen.
Akuten är fortsatt öppen dygnet runt för den största patientgruppen – patienter med medicinska åkommor.
Förväntad kostnadsreducering har uppnåtts.
Färre jourer på natten gör att underläkarna kan vara mer på kliniken och få fler utbildningstimmar under dagtid.
Enbart underläkare ger inte ökning av antal operationer.
Nattsjuksköterskor känner viss oro av att inte primärjour finns på plats nattetid.
Länsborna i norra länsdelen påverkas i låg grad av förändringarna.
Få allvarliga avvikelser har skett.
Lindesbergs lasarett har fortsatt viktig funktion att fylla i regionens hälso- och sjukvård, och det finns många tankar till hur sjukhuset fortsatt kan utvecklas.
Ta del av hela uppföljningsrapporten här: 
 

Kontinuerliga uppföljningar

Under de månader som förändringen nu varit i drift vid Lindesbergs lasarett har det kontinuerligt gjorts uppföljningar samt görs förändringar och förbättringar för att säkerställa såväl patientsäkerhet som god arbetsmiljö. Bland annat har bakjoursstödet förändrats.

Innan förändringen hade akutmottagningen i Lindesberg mellan klockan 21 och 07.00 i snitt 2,4 kirurgpatienter per natt, och i snitt 0,6 akuta ortopedpatienter. Sedan jourförändringarna verkställdes har de patientgrupperna minskat som förväntat. I dagsläget kommer i genomsnitt sammanlagt 0,9 patient per natt till akuten med ortopediska eller kirurgiska besvär.

Av de 0,9 patienterna per natt har några hänvisats fel, medan andra valt att åka till Lindesbergs akutmottagning trots att de hänvisats till annat sjukhus. Sjuksköterska har möjlighet att kontakta bakjouren för konsultation gällande dessa patienter.

Bakgrunden till förändringarna vid akutmottagningen i Lindesberg var en översyn år 2019 av samtliga jourlinjer inom regionens hälso- och sjukvård som ett led i att nå en ekonomi i balans.

De förändringar som genomfördes var:

  • Primärjouren för ortopedi/kirurgi tas bort klockan 21-07 i Lindesberg,
  • Ortopedklinikens bakjour minskas från 4 till 3 personer,
  • Bakjouren för ortopedi är jour för alla sjukhus i länet och kan vid behov göra bedömningar eller operera på vilket som helst av länets tre sjukhus,
  • Ortopeden tar över primärjouren för handkirurgen,
  • Onkologens beredskapslinje minskas från 2 till 1 person.

De jourlinjer som berördes av förändringarna handlade om jourer med få patienter.

Från början beslutades även att möjligheten till akuta operationer i Lindesberg skulle upphöra mellan klockan 22.00 och 07.30 i och med att primärjouren försvann. Enligt nytt beslut i september 2020 har dock operationsberedskapen vid sjukhuset behållits, i och med att bakjouren i allmänkirurgi i Lindesberg bibehölls.

Förändringarna av jourerna väntades totalt sänka kostnaderna med totalt 6-7 miljoner konor för hälso- och sjukvården, samt öka förutsättningarna för ökad verksamhet under dagtid.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 14, 2022