Logo for the website Logo for the website

Dysmeli- och armprotesenheten, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Dysmeli- och armprotesenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro tar emot barn och vuxna från hela Sverige med dysmeli (reduktionsmissbildning) i övre och/eller nedre extreimitet eller med amputationer.

Dysmeli- och armprotesenheten är också ett nationellt kunskapscenter för detta tillstånd.

Enheten startades i början av 70-talet och verksamheten är inriktad på att samordna medicinska, ortopedtekniska och psykosociala insatser för patienter med dysmeli eller armamputation. Förutom mottagningsverksamhet och familjeträffar erbjuder enheten intensivbehandling för barn och ungdomar samt informationsdagar för familjer med små barn med dysmeli.

Här kan du se en film om vår verksamhet (Youtube.com)

Teamgemensam bedömning

Verksamheten erbjuder en teamgemensam bedömning, ett professionellt psykosocialt omhändertagande samt vid behov protesbehandling och/eller utprovning av hjälpmedel.

Teamet, bestående av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sekreterare, vid behov även psykolog och kurator, träffar barn och föräldrar regelbundet under barnets uppväxt. På samma sätt erbjuds vuxna patienter regelbundna kontroller för uppföljning av funktion och protesförsörjning.

Enheten har ett patientcentrerat arbetssätt. Ortopedingenjör från avdelningen för Ortopedteknik medverkar ofta vid teammottagning och bedömning inför protesutprovning. 

Särskild uppföljning i team

Särskilda teammottagningar arrangeras för uppföljning av dysmeli i nedre extremiteten eller på hand- och fingernivå, där förutom protesbehandling och hjälpmedel även operativa åtgärder kan erbjudas vid behov.

Samarbetspartners på dessa mottagningar är specialister från Ortopedkirurgiska kliniken och Handkirurgiska kliniken, alla verksamma under samma tak. På liknande sätt ordnas teammottagning för uppföljning av vuxna med amputation på hand- eller armnivå.

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

019-602 17 05

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/business-hours' for 'English']

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-15:15

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/fax' for 'English']

019-602 31 99

Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscenter för barn och vuxna med reduktionsmissbildningar (dysmeli) eller armamputation.

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Ca 46% av alla dysmelier är belägna på handnivå  (ca 22 % på armnivå och 33 % på ben). Det är alltså vanligare att den är belägen längre ut på extremiteten än högre upp.

Sedan hösten 1995 finns ett särskilt handteam vid Dysmeli- och armprotesenheten bestående av handkirurg, barnläkare, ortopedingenjör och arbetsterapeut. Det innebär att alla barn som föds med reduktionsmissbildning på handnivå, både i vårt eget län och de som remitteras från övriga landet, har möjlighet att komma till oss.

Här kan vi göra en bedömning av hur väl barnet klarar att greppa med sin dysmelihand och utföra olika bimanuella aktiviteter. Om greppsvårigheter föreligger kan ett kirurgiskt ingrepp eller ett ortopedtekniskt hjälpmedel bli aktuellt. Man kan också få tips på andra hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. I vissa fall, exempelvis efter en operation, kan handträning utföras för att träna upp t ex styrkan.

Familjeträff

En gång per år ordnas familjeträffar för länets familjer där syftet mest är social samvaro och möjlighet till utbyte av erfarenheter föräldrar och barn emellan. Man träffas under ett par timmar och utför någon aktivitet och umgås. Familjeträffarna hålls vanligtvis i Dysmeli- och armprotesenhetens lokaler under ledning av arbetsterapeut.

Handmottagning

Barnen med handdysmeli kallas också regelbundet till handmottagningar där de får träffa handkirurg, barnläkare och arbetsterapeut och diskutera individuella frågor och åtgärder. Till sådana träffar kallas man med 2-3 års mellanrum eller oftare beroende på om det är någon åtgärd som är aktuell.

Proteser

En protes ersätter en förlorad eller skadad del av kroppen. Det kan till exempel vara en arm-, ben- eller bröstprotes.

På 1177.se kan du läsa mer om olika typer av proteser, hur det går till att prova ut dem och hur du tränar på att använda den.

Proteser (1177.se)

I Sverige föds cirka 60 barn årligen med reduktionsmissbildning på en eller flera extremiteter (arm eller ben). Vanligast är att missbildningen drabbar någon av de övre extremiteterna men i ungefär 30% (dvs cirka 15/år) av fallen är nedre extremiteter engagerade.

Vid dysmeli- och armprotesenheten finns i dag ett behandlingsteam bestående av barnortoped, barnläkare, psykolog, kurator, ortopedingenjör, sjukgymnast och arbetsterapeut som verkar för att samordna sociala, medicinska och ortopedtekniska insatser för denna relativt lilla patientgrupp.

Målen med verksamheten är:

  • att familjer med barn med ben/fotdysmeli ska få ett tidigt omhändertagande och information om dysmeli och aktuella åtgärder
  • att alla insatser som planeras och genomförs vid kliniker på Universitetssjukhuset i Örebro samordnas för att följa barnets utveckling och behov
  • att familjer med barn med ben/fotdysmeli ska få möjlighet att träffa andra familjer och barn med liknande missbildningar och utbyta erfarenheter.

Ben/fotdysmelimottagning

En samordnad mottagning för patienter med ben/fotdysmeli genomförs 6 gånger/år. Föräldrarna och barnet ges då möjlighet att träffa behandlingsteamet för bedömning och samordning av planerade åtgärder. Barnen kallas vart eller vartannat år till mottagningen.

Alla barn har därutöver kontakt med ortopedtekniska kliniken där respektive ortopedingenjör bemöter det aktuella behovet av ortopedtekniska hjälpmedel: proteser och ortoser m m.

Familjeträffar

Familjeträffar för familjer med barn med ben/fotdysmeli genomförs regelbundet 1 gång/år. Familjerna får här information om aktuell verksamhet riktade till barnen med fot/bendysmeli samt möjligheter till erfarenhetsutbyte. Träffarna har en mer psykosocial prägel och planeras i samråd mellan föräldrar och teamet på enheten.

Proteser

En protes ersätter en förlorad eller skadad del av kroppen. Det kan till exempel vara en arm-, ben- eller bröstprotes.

På 1177.se kan du läsa mer om olika typer av proteser, hur det går till att prova ut dem och hur du tränar på att använda den.

Proteser (1177.se)

Varje år förlorar ca 50 personer i Sverige någon av sina händer till följd av olycksfall (vanligast inom industri eller jordbruk) eller sjukdom. Incidensen för länet är ca 1 per år. Personerna som kommer för behandling är både från vårt eget län och regionen.

På Universitetssjukhuset i Örebro har man lång erfarenhet av behandling för både barn och vuxna med armprotes. Sedan slutet av 60-talet har man på USÖ behandlat vuxna traumatiskt amputerade med handprotser, både kosmetiska och myoelektriskt styrda.

Syftet är att personen åter skall bli oberoende och självständig efter en period av intensiv träning med sin protes och kunna återgå till sysslor som tidigare utförts.

I behandlingsteamet för vuxna armamputerade ingår handkirurg, arbetsterapeut och ortopedingenjör.

Proteser

En protes ersätter en förlorad eller skadad del av kroppen. Det kan till exempel vara en arm-, ben- eller bröstprotes.

På 1177.se kan du läsa mer om olika typer av proteser, hur det går till att prova ut dem och hur du tränar på att använda den.

Proteser (1177.se)

Via våra e-tjänster kan du boka tid, av- eller omboka tid, beställa proteshandskar och kontakta oss. Då slipper du passa telefontider och kan göra dina ärenden när det passar dig.

Barn som behöver vård

Det är viktigt att du och ditt barn känner er trygga när ni kommer till oss i vården. Här hittar du information som kan vara användbar för dig som är förälder eller närstående till ett barn som behöver sjukvård:

Barn som behöver vård

Forskning bedrivs både på det nationella och internationella planet. Två vetenskapliga avhandlingar har producerats vid enheten, ”Upper Limb Reduction Deficiencies in Swedish Children”, The Assessment of Capacity for Myoelectric Control och ett doktorandprojekt pågår.

Nyttan av en avancerad proteshand med tillgång till olika typer av grepp 

Syftet är att se om de nya moderna protesernas funktioner verkligen innebär en förbättring för användaren. Vi tittar bland annat på om man kan utföra saker på ett mer ergonomiskt sätt med de nya greppmöjligheterna och om eventuell belastningsrelaterad smärta och värk kan minskas hos användaren. Om du upplever ett behov av andra funktioner i din protes är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

Behandling av fantomsmärta

En multicenterstudie i samarbete med Chalmers i Göteborg. Vi undersöker effekten av två olika former av behandling av fantomsmärta. Träningen sker i ett system med så kallad virtuell och förstärkt verklighet, vilket innebär att man får se sig själv på en dataskärm med en inlagd virtuell arm eller ett ben. Besväras du av fantomsmärta är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Utveckling av bedömningsinstrument

Vi medverkar också till att utveckla olika bedömningsinstrument, enkäter, för att mäta handfunktion hos personer med dysmeli eller arm amputation, eller för att undersöker upplevelsen av hur handen eller ett hjälpmedel (armprotes) fungerar.  Instrumenten ligger till grund för vilka rehabiliterande insatser som vi sedan erbjuder personer med dysmeli och armamputation. De enkäter som ni som patienter kan komma i kontakt med är bland annat Childrens Hand use Experience Questionnaire (CHEQ) och Orthotics and Prosthetics Users' Survey (OPUS).

Myoelektrisk armprotes

Hur omgivningen påverkar användning av myoelektrisk armprotes beskrivs i en intervjustudie med vuxna personer som alla fått armprotes utprovad men använder den i olika utsträckning.

Omgivningshinder för användning av myoelektrisk armprotes och faktorer som underlättar användning undersöks i en enkät studie riktad till vuxna personer som använder armprotes på grund av amputation eller dysmeli. En jämförelse görs med användare av två andra högteknologiska hjälpmedel.

Fantomsmärtor

En första studie av en ny behandlingsmetod för att behandla fantomsmärta hos armamputerade, med virtuell motorträning.

 

Livssituation hos vuxna med dysmeli i Sverige

2011 gjordes en enkätundersökning för att ge en beskrivning av den aktuella livssituationen hos vuxna personer med dysmeli i Sverige. Personerna som deltog hade armdysmeli och/eller bendysmeli.

Resultatet visar att arbete eller studier var den huvudsakliga dagliga sysselsättningen hos 86 % av deltagarna och att 50 % hade en högskole- eller universitetsutbildning. Antalet arbetslösa var 7 % och sjukskrivna 3 %, vilket är överensstämmande med befolkningen i stort. Deltagarna rapporterade också att de var aktiva på fritiden och deltog regelbundet i sociala och fysiska aktiviteter. Majoriteten uppgav att de upplevde sig ha en god eller mycket god hälsa.

Life situation of adults with congenital reduction deficiency in Sweden

Hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar med dysmeli i Sverige

2007-2008 gjordes en enkätundersökning av hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar med arm eller ben dysmeli i Sverige. Barn från Sveriges samtliga fyra enheter för dysmeli deltog.

Resultatet visade att barn och ungdomar med dysmeli har bättre hälsorelaterad livskvalitet än barn och ungdomar med andra kroniska sjukdomstillstånd (ex. astma, diabetes, artrit). Det finns dock undergrupper som upplever sämre hälsorelaterad livskvalitet. Flickor med longitudinell eller multipel dysmeli och flickor med dysmeli i nedre extremiteter rapporterade lägre livskvalitet än flickor med andra typer av dysmeli.

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka

Did the content help you?

Last updated: Thursday, July 1, 2021