Logo for the website Logo for the website

Idéutveckling och testmiljöer

En idé, eller kanske bara ett behov, behöver testas mot användare, experter inom området och ibland även andra som på något sätt berörs av behovet, idén eller lösningen.

Innovationsteamet erbjuder kunskap och verktyg för dessa möten och tester. Det kan till exempel handla om att diskutera en tänkt lösning i en grupp av användare eller experter eller att prova en prototyp och få synpunkter på den. Längre fram i utvecklingen kan det behövas tester i verklig miljö eller studier som är forskning.

Contacts

Idéutveckling och testmiljöer

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, November 17, 2020