Logo for the website Logo for the website

Enheten för kunskapsstyrning

Enheten för kunskapsstyrning är en förvaltningsövergripande enhet som har i uppdrag att verka för att den verksamhetsutveckling som bedrivs inom hälso- och sjukvården leder till en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet för regionens patienter och brukare.

 

Enheten för kunskapsstyrning leder arbetet med att etablera en lokal kunskapsstyrningsstruktur i samarbete med bland annat Regional utveckling, välfärd och folkhälsa.
Enheten har även uppdraget det hälsofrämjande patientmötet med utgångspunkt i de fyra levnadsvanor (alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobaksbruk) som ingår i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor och ansvarar för förvaltningsövergripande kompetensgrupper.

Du kan läsa mer om hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete här.

 

Contacts

Enheten för kunskapsstyrning

Jonas Appelberg

Tf Utvecklingschef

Did the content help you?

Last updated: Friday, December 18, 2020