Region Örebo county Region Örebo county
Search

Överklaga ett beslut

Tycker du att Region Örebro län har överträtt sina rättigheter, beslutat i strid mot gällande regler eller behandlat ett ärende på olagligt sätt. Då kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Karlstad genom att begära en laglighetsprövning. För att få göra en överklagan måste du vara invånare i Örebro län.

Du kan laglighetspröva beslut som är fattade av regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder.

En laglighetsprövning ska vara skriftlig och tydligt berätta vilket beslut det är som du vill överklaga och vilka omständigheterna är som du stödjer ditt överklagande på.

Överklaga till förvaltningsrätten

När protokollet från ett sammanträde är justerat, godkänt har du tre veckor på dig att överklaga till förvaltningsrätten.

Anslag om när protokoll är justerade finns på anslagstavlan på Region Örebro läns webbplats. Överklagandet skickar du till förvaltningsrätten i Karlstad.

Förvaltningsrätten prövar överklagandet och kan upphäva beslut om:

  • Beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
  • Beslutet rör något som inte är ett ärende för Region Örebro län
  • De som har fattat beslutet har inte haft rätt att göra det
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning

Förvaltningsrätten kan upphäva beslut men inte fatta några nya beslut.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 21, 2022