Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patientjournaler

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. I Region Örebro län hanteras utlämnande av journalkopior antingen av hälso- och sjukvårdens verksamheter eller av Regionarkivet beroende på vilken tidsperiod de är från. Här hittar du information om hur du enklast går tillväga för att beställa journalkopior.

De flesta journaler från 2000-talet och framåt lämnas ut av den verksamhet du vårdats av. Du behöver kontakta respektive verksamhet för att få ut kopior. Journaler på papper och i slutarkiverade datasystem lämnas ut av Regionarkivet, dessa är oftast från äldre tidsperioder. 

Till specifikationerna för arkiverade journaler

 • 1177 - De flesta av Hälso- och sjukvårdens verksamheter har ett eget beställningsformulär som du kommer åt via 1177 eller verksamhetens sida på regionorebrolan.se. Under E-tjänster, välj Beställ journalkopia. Denna tjänst fungerar enbart för patienter folkbokförda i länet.

 • Pappersblankett - Du kan skriva ut och fylla i en beställningsblankett på papper. Blanketten postas sen direkt till verksamheten eller Regionarkivet. Postadressen är Verksamhetens namn, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro. 

 • Besök - Vid de tillfällen en verksamhet har en bemannad reception kan du framföra din journalbegäran på plats. Då journaler oftast behöver sekretessprövas är det möjligt att du inte får kopian utlämnad samma dag.

  Är ingen av ovan angivna alternativ möjliga kan du ringa till Region Örebro läns växel på 019-602 10 00 och efterfråga önskad verksamhets adminstration för att tala med personal.

  Din rätt till din journal

  Som patient har du i regel rätt att ta del av de uppgifter som finns i din journal. Men innan en journal kan lämnas ut måste det göras en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Du har rätt att få ett skriftligt besked och har alltid rätt att överklaga om sekretessprövningen visar att din journal inte kan lämnas ut.

  Din journalkopia skickas hem till dig med posten. Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, därefter 2 kronor per sida enligt regionens fastställda taxa. Kostnaden faktureras.

Journalbegäran skickas direkt till verksamheten där patienten fått vård, eller i de fall en slutarkiverad journal efterfrågas, direkt till Regionarkivet. Se Regionarkivets sida för specifikationer gällande arkiverade journaler. Postadressen är Verksamhetens namn, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro. 

Tänk på att noga specificera vad som söks (diagnos, skada) och från vilken tidsperiod. Samtycke eller hänvisning till lagparagraf ska alltid framkomma.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, February 27, 2024