Logo for the website Logo for the website

Jämlikt och jämställt kulturliv

En utgångspunkt i regional kulturutveckling är att alla ska ha möjlighet att ta del av kultur, själva skapa kultur och påverka kulturen.

Solidariskt fördelad kultur är en av inriktningarna i Kulturplan 2020-2023. För att uppnå detta ska regionala kulturaktörer ha en plan för arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet. Arbetet utgår från sex perspektiv.

De sex perspektiven

De sex perspektiven som kulturplanen lyfter fram, utan inbördes ordning, är:

Hela länet

I regeringens mål för kulturpolitiken anges att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Jämställdhet

Den nationella jämställdhetspolitikens syfte är att uppnå en strukturell förändring som innebär samma villkor oavsett kön.

Socioekonomi

Kultur är en klassfråga. Idag påverkar socioekonomiska faktorer som privatekonomi och utbildningsnivå benägenheten att delta i och ta del av kulturupplevelser.

Barn och unga

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska vara vägledande för all offentlig verksamhet.

Etnisk och språklig mångfald

Möjligheten att ta del av, delta i och påverka kultur ska inte vara avhängigt etnisk eller språklig bakgrund. 

Funktionsnedsättning

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina egna önskemål och oberoende av förutsättningar i olika skeden av livet. Det gäller oavsett vilka fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner en person har.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • att alla aktörer som finansieras med regionala kulturmedel ska ha en plan för arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet utifrån de sex perspektiven.
  • stärka lärandet kring de sex perspektiven med fokus på politiker, tjänstepersoner, professionella kulturskapare och civilsamhället.
  • utgå från de sex perspektiven vid nya kultursatsningar.

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 22, 2022