Logo for the website Logo for the website

Kultur och andra samhällsområden

För att stärka ett gynnsamt samspel mellan kulturen och andra samhällsområden i länet samarbetar vi med andra samhällsområden inom Region Örebro län. Vi samverkar också med länets kommuner.

Samarbetet utgår från gemensamma utvecklingsmål vi arbetat fram tillsammans.

Kultur är viktigt för folkhälsan. Kulturens roll inom hälso- och sjukvården väcker allt större intresse och flera undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsa och rehabilitering.

Forskning har visat att kulturaktiviteter som till exempel musik, litteratur eller dans kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Kultur kan också vara en resurs i rehabiliteringsarbete.

Kultur kan vara med och stärka förutsättningarna för en god måluppfyllelse i skolan eftersom estetiska och kreativa lärprocesser ger tillgång till andra verktyg och ingångar till kunskap.

Förskola och skola är en plattform i samhället där barn kan nås oberoende av bakgrund, ekonomi eller var i länet de bor. Att stärka barn och ungas rätt till kultur i förskola och skola är därför särskilt viktigt.

Rikare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till en attraktivare livsmiljö och social sammanhållning.

Önskvärt läge 2030 är att det breda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet attraherar barn och unga, även från socioekonomiskt svaga grupper.

Vi vill att kulturella kreativa näringar ska få större betydelse i den regionala näringslivsutvecklingen. Ett första steg är att öka kunskapen om kulturella och kreativa näringars villkor och möjligheter i länet.

Knappt en procent av Örebro läns arbetsplatser är idag kulturella kreativa näringar, där flertalet är enmansföretag. Det är en lägre andel än i många andra delar av landet, vilket betyder att det finns stora möjligheter till utveckling.

Kultur är en viktig del inom turistsektorn. Populära turistmål är ofta kulturhistoriskt intressanta eller ger möjlighet till kulturupplevelser.

Det ska finnas goda förutsättningar för de aktörer som tillsammans står för utbudet. Örebro län ska vara attraktivt att besöka under hela året och därmed vara med att skapa tillväxt genom en hållbar turism.

Digitaliseringen förändrar kulturmönster och hur kultur produceras och konsumeras.

Region Örebro län tar i samverkan med länsstyrelsen, länets kommuner och Örebro universitet fram en regional digitaliseringsstrategi, där kulturen ingår. Strategin ska vara ett stöd i arbetet med att skapa en jämställd, attraktiv och stark region med hjälp av modern digital teknik.

Stadens, landsbygdens och bostadsområdens utformning sätter gränser eller ger möjligheter för invånare i länet och är därför en ständigt aktuell fråga.

Kulturens villkor är nära kopplat till samhällsutveckling och samhällsplanering. Kultur och kulturellt skapande är också med och påverkar utformningen av samhällets olika miljöer.

I den regionala utvecklingsstrategin är ett önskvärt läge för 2030 att kollektivtrafiken har förbättrat möjligheterna för unga på landsbygderna att pendla till och från skola och fritidsaktiviteter.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta så kallade generationsmål visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik.

Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen.

I Region Örebro läns program för hållbar utveckling beskrivs hur Region Örebro län tagit fram strategier för hållbarhet inom de egna verksamhetsområdena.

Vi samarbetar med länets tolv kommuner inom tre utvecklingsområden: kultur för barn och unga, kultur och hälsa samt kultur i hela länet.

Samverkan mellan Region Örebro län och länets tolv kommuner är av stor vikt för länets gemensamma kulturutveckling.

Did the content help you?

Last updated: Monday, December 21, 2020