Region Örebo county Region Örebo county
Search

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om företagshälsa och Regionhälsans verksamhet. Hittar du inte svaret på din fråga här är du självklart välkommen att kontakta oss.

Om vi jämför oss med en vårdcentral så är de en vårdgivare som praktiserar sjukvård. Vi på Regionhälsan är en företagshälsa som praktiserar företagshälsovård.

Läkarbesök i sjukvården
Ett läkarbesök i sjukvården har till uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdom och skada. Sjukvård bokas och betalas alltid av dig som patienten och återkoppling sker endast till dig.

Läkarbesök hos Regionhälsan
Ett läkarbesök hos Regionhälsan beställs och betalas av din arbetsgivare, utifrån att arbetsgivaren exempelvis önskar få en utredning eller bedömning kring din arbetsförmåga och vilka anpassningar som kan göras för att förebygga en viss arbetsskada. Återkoppling sker till arbetsgivaren efter samtycke från dig som anställd. Skillnaden är också att Regionhälsan alltid har en samlad journalföring.

När vi säger att något är arbetsrelaterat menar vi ohälsa, såsom stress, allergier eller problem med muskler och leder, som har ett tydligt samband med ditt arbete och/eller din arbetsplats.

Vad är arbetsrelaterad sjukvård?
Det är medicinska utredningar för att bedöma, utreda och åtgärda besvär kopplat till arbetet. Därefter föreslås åtgärder och insatser för både medarbetaren, arbetsgruppen och organisationen för att förebygga ohälsa och stärka hälsan.

Det är ohälsa som påverkar arbetet, oavsett om den uppkommit i privatlivet eller i arbetet. Detta då sjukfrånvaro eller sjukskrivning påverkar arbetsgivaren oavsett anledning.

Det är stöd och åtgärder som du som anställd behöver för att återfå eller behålla din arbetsförmåga.

Arbetsanpassning innebär att arbetssituationen anpassas efter individuella förutsättningar. Det kan bland annat behövas för medarbetare med en funktionsnedsättning eller som inte kan arbeta på samma sätt som tidigare på grund av en belastningsskada, psykisk ohälsa eller graviditet. Regionhälsan stödjer dig som arbetsgivare i bedömning av hjälpmedel och förändringar av arbetsmiljön eller arbetsuppgifter.

Det är ett bidrag som du som arbetsgivare kan söka från Försäkringskassan. Stödet kan bland annat användas vid upprepad korttidsfrånvaro, oklar arbetsförmåga, risk för sjukskrivning eller svårighet att återgå i arbete efter sjukdom. Ett besök hos Regionhälsan kan handla om ett möte där du och din anställde kommer överens om en plan för hur dennes arbetsåtergång till arbetet ska gå till och vilka insatser som behöver göras. Regionhälsan planerar och organiserar insatserna. Viktigt att veta är att arbetsplatsnära stöd för närvarande endast betalas ut för att genomföra en utredning, ej för behandling, och att stödet är tidsbegränsat (feb 2017).

Börja med att ta upp frågan med din chef samt ta kontakt med er hyresvärd så att de undersöker vad som kan ligga bakom den dåliga luften. Upplever ni fortfarande problem efter detta kan din chef kontakta oss för att få stöd under fortsatt utredning av ärendet.

Fyll i denna blankett och skicka den tillsammans med ditt gamla passerkort till Regionhälsan, Fredsgatan 27a, 703 62 Örebro, eller lämna dem på vårt kontor om du har vägarna förbi.

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 19, 2021