Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla företagshälsovård till sina anställda regleras i arbetsmiljölgen. 

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2c §:

Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Lag (2010:1543).

Did the content help you?

Last updated: Thursday, August 20, 2020