Logo for the website Logo for the website

Hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska kunna återfå sin arbetsförmåga. 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet. Regionhälsan kan hjälpa dig som arbetsgivare att komma igång med ert arbete med arbetsanpassnings och arbetslivsrinriktad rehabilitering. Vi kan föreslå konkreta insatser för anställda samt hjälpa till och leda arbetsförmågeutredningar inför eventuell omplacering. Vi utgår alltid från medarbetarens individuella situation när vi föreslår åtgärder.

 

När en medarbetare riskerar att inte klara sitt arbete, eller när sjukskrivningen ser ut att bli långvarig, kan en arbetsförmågeutredning vara till stor nytta. Bedömningen utförs av ett team som till exempel består av företagsläkare, företagssköterska, ergonom och beteendevetare/psykolog.

Arbetsförmågan bedöms i förhållande till nuvarande arbete hos arbetsgivare.

Arbetsförmågeutredning kan också användas för att belysa individens resurser och vilka förutsättningar hen har för att fungera i arbetet trots sjukdom.

Arbetsförmågeutredningen kan ge förslag på olika anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagarna ges möjlighet till hållbart arbete. Om arbetsförmågan sviktar, oavsett orsak, behövs olika rehabiliteringsinsatser. Vid arbetslivsinriktad rehabilitering kan Regionhälsan vara en resurs både för individ och arbetsgivare.

Hälsoundersökningar kan genomföras för en enskild medarbetare, en arbetsgrupp eller en organisation. Tjänsten föregås av ett strategimöte där du som chef tillsammans med Regionhälsan tittar på vad som behövs i din verksamhet/för din medarbetare. Om mötet visar att en hälsoundersökning är en passande insats utifrån de behov som finns så inleds insatsen med en webbenkät som tillsammans med dialog ligger till grund för hur undersökningen ska genomföras och till vem/vilka grupper den ska riktas.

Hälsoundersökningar används som en kartläggning för att visa vilka efterföljande insatser som är lämpliga för att bättra medarbetarens/arbetsgruppens hälsa samt det fysiska och psykosociala arbetsklimatet. För att följa upp resultatet planeras en uppföljning in. Syftet med tjänsten är att främja hälsosamma levnadsvanor genom fokus på individuella, organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer. 

Nästan hälften av alla med hög korttidsfrånvaro hamnar i en långtidssjukskrivning. Det är därför viktigt att du som chef fångar upp korttidsfrånvaro hos dina medarbetare. Korttidsfrånvaro är när en medarbetare har frånvaro sex eller fler gånger under en period på 12 månader. Genom att uppmärksamma detta kan du hantera ohälsa på ett tidigt stadie. Regionhälsan kan stötta dig som chef i det systematiska arbetet med detta.

För vissa arbetsmoment är det lagstadgat med hälsoundersökning för att på ett tidigt stadie se om det finns speciella risker för en individ i det aktuella arbetet.

I AFS 2019:3 medicinska kontroller i arbetslivet kan du läsa mer om vilka regler som gäller för olika risker. Där fastställs bland annat att anställda med arbeten som exempelvis utförs på natten, är handintesivt eller innefattar vibrationer ska erbjudas undersökning. Undersökningen genomförs av en företagssköterska som gör en bedömning om medicinsk lämplighet för arbetet.

Att se och förstå tidiga signaler på riskbruk kan förhindra att någon hamnar i ett missbruk. Om ett riskbruk förekommer på arbetsplatsen blir det ofta en svår situation för alla inblandade.

Regionhälsan deltar i rehabiliteringsarbetet med utgångspunkt i regionens alkohol- och drogpolicy.

Vi kan erbjuda råd, stöd, utbildning och kunskap om riskbruk för alla i arbetsgruppen.

Samtalsstöd innebär möten på Regionhälsan för att diskutera individuella problem och hur de påverkar arbetet. Det kan handla om att få stöd i att sortera tankar, upplevelser och känslor kopplade till arbetet.

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 15, 2022