Region Örebo county Region Örebo county
Search

I december 2024 införs ett nytt stadslinjenät i Örebro

Förslaget som arbetats fram ska bättre matcha Örebro stads förutsättningar, ta höjd för framtidens utveckling samt tillmötesgå resenärernas behov. Det karakteriseras av enkelhet, få linjer med högt utbud och en rakare, snabbare linjedragning.

illustrativ bild av resenär och förare

Stadstrafiken i Örebro kommun ska vara ett attraktivt alternativ för den som ska resa i dag samtidigt som den ska vara redo att möta de behov och önskemål som framtiden bär med sig.

Idag tillhör Örebro de städer som har långsammast stadstrafik i Sverige, vilket gör att bussen inte är ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Antalet resenärer är också lågt jämfört med andra städer i samma storlek, samtidigt som befolkningsmängden i staden ökar.

- Kollektivtrafiken måste vara ett attraktivt val för invånarna i Örebro. Den behöver vara snabb, bekväm, pålitlig och miljösmart. Genom att införa snabbussar och samtidigt förnya vårt befintliga stadslinjenät, finns stor potential att öka det kollektiva resandet i staden och därmed minska vår gemensamma klimatpåverkan, säger kollektivtrafikchef Fredrik Eliasson. 

Tillmötesgå resenärernas framtida behov

Kort sammanfattat karakteriseras det nya linjenätet av enkelhet med snabbare och tätare trafik där resandet är som störst. Samtliga sju linjer har resecentrum som den centrala bytespunkten, vilket underlättar byte mellan stadstrafik, regiontrafik och tåg. Två av de sju linjerna ingår i snabbussystemet som förbinder staden med egna busskörfiler.  

Bedömningen är att det nya linjenätet kan leda i riktning på de uppställda målen om ökat resande som beskrivs i Trafikförsörjningsprogrammet för Örebro län. Dessutom har resurserna omfördelats för att klara av dagens kapacitetsproblem, så att vi inte får fullsatta bussar i samma utsträckning som tidigare.

En konsekvens av prioriteringarna som har gjorts är att yttäckningen av linjenätet minskar. Det betyder att de flesta områden där det finns kollektivtrafik idag även har kollektivtrafik i det nya nätet. Ett antal områden får däremot längre (mer än 400 meter) till en hållplats än idag. Linjenätet kommer dock fortsatt ha en hög yttäckning i de befolkningstätaste bostadsområdena och i områden med flest arbetsplatser, service och handel.

Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken. Framför allt i de områden där flest människor reser. Det har inneburit ökade trafikeringskostnader, men har dessvärre inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning.

Medan pendlingen och resandet i samhället ökar generellt, ligger kollektivtrafikens marknadsandel fortfarande på en stabil, men låg nivå jämfört med andra transportsätt. Samtidigt visar analyser och utredningar  att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken, jämfört med bil - tillsammans med hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå Region Örebro läns uppsatta mål om ökat kollektivtrafikresande och hållbara resor.

Bus Rapid Transit 

I trafikförsörjningsprogrammet (Region Örebro län 2016)) finns mål om att kraftigt öka kollektivtrafikens marknadsandel och resande. För att nå dessa mål fattade Region Örebro län och Örebro kommun ett beslut i början av 2020 om att genomföra den första etappen av Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro.

Ett kapacitetsstark och högkvalitativt kollektivtrafiksystem i form av BRT förutsätter att busstrafik i framtida BRT-stråk utvecklas, såväl som att kringliggande busslinjer och stomlinjer anpassas. Därför ses utformningen av linjenätet för stadsbussarna över.

En första delsträcka av BRT beräknas vara klar till 2025. Innan dess, 2024, behöver ett nytt linjenät vara klart att implementeras i trafiken. 

 

  • Förslag till nytt stadslinjenät i Örebro utgår från mål som finns i regionala och kommunala planer. 
  • Efter att synpunkter kommit in från Örebro kommun och övriga kommuner i länet under remisstiden 21 april till och med 5 september 2021, tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om det nya linjenätet den 8 december 2021.

Vad menas med trafikplikt? 

Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i Region Örebro läns Trafikförsörjningsprogram. 

Begreppet allmän trafikplikt är en översättning från engelskans ”Public Service Obligation” och en direkt översättning kan göras till ”offentligt serviceåtagande”, vilket innebär att region Örebro län, genom att besluta om allmän trafikplikt, också iklär sig ett ansvar gentemot länets invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken.

Kontakta utredare  Stefan Boere 

Contacts

Länstrafikens kundservice

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 8, 2021