Logo for the website Logo for the website

Trafikförändringar 2021

I mitten av december sker flera större förändringar som påverkar buss- och tågtrafiken i länet. Bland annat ersätts en del av våra bussturer med befintlig tågtrafik. Trafikförändringen görs till följd av beslutat besparingskrav.

-Utbudet av kollektivtrafik i länet sker med flera trafikslag. Tanken är att våra resenärer ska ha möjlighet att kombinera sin resa på bästa sätt för att komma fram till målet. Däremot erbjuder inte varje enskilt trafikslag resor till alla platser i länet, utan vi ser kontinuerligt över koppling mellan utbud och efterfrågan eftersom resmönster förändras över tid, berättar Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef.

Samma målsättning

Målsättningen för kollektivtrafiken är i grunden densamma. Att erbjuda så attraktiva resmöjligheter som möjligt på sträckor där efterfrågan på resor är som störst och där resor kan samordnas. Dock har de kollektivtrafikomläggningar som genomförts de senaste åren, inneburit ökade trafikeringskostnader - utan att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning.

-Vi genomförde trafikförändringar både 2015, 16 och 17. Bland annat gjorde vi en utökning av fler linjer på landsbygden, men resandeökningen uteblev till stor del. Stadstrafiken har inte utökats sedan 2010. Nu ser vi över utbudet och justerar det för att det bättre ska stämma överens med hur människor reser i vårt län.  

Förändringar utreds noga 

Utredningarna som ligger till grund för förändringarna i december baseras på befintlig rese- och pendlingsstatistik, prognoser och på vilken potential för samordning som finns i reseunderlaget. Den planerade förändringen utreds alltid noga och dialogas även med berörda kommuner.

Läs mer om förändringarna på Länstrafikens webbplats 

 

Faktaruta:

Övriga större förändringar som sker i december är införandet av ett nytt linjenummersystem, nya linjesträckningar på vissa sträckor samt tidtabellskifte.

De kategorier av trafik som reduceras i december 2021 är följande:

  • Parallellt gående bussar och tåg. Tågtrafiken är inte påverkad utan det är endast busstrafiken som har reducerats
  • Linjer med lågt resande
  • Servicelinjer (haft en existens mellan linjetrafik och färdtjänst/sjukresetransport)
  • Linjelagd grundskoleskjuts (linjer med tidtabell styrd av grundskolan samt en majoritet grundskoleelever som reser)
Trafikförändringar 2021

Did the content help you?

Last updated: Thursday, October 14, 2021

Read more about Vi utvecklar kollektivtrafiken