Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Biblioteksutveckling Region Örebro län

Den regionala biblioteksverksamheten - Biblioteksutveckling Region Örebro län -  har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i Örebro län. Biblioteksutveckling Region Örebro län driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Den regionala biblioteksverksamheten består av utvecklingsledare och projektanställda medarbetare. Utvecklingsledarnas inriktningar är bland annat läs- och litteraturfrämjande, bemötande, mänskliga rättigheter, digitaliserad mediehantering och ledarskapsutveckling. Projekten handlar 2019 - 2020 om litteratur som konstform, folkbibliotekspersonalens digitala kompetens och små barns läsutveckling.

Arbetet drivs inom ramen för en väletablerad samverkansstruktur av olika nätverk med länets folkbibliotek samt andra aktörer i och utanför länet. Biblioteksutveckling Region Örebro län medverkar bland annat i det nationella samarbete som finns inom ramen för Föreningen för Regional Biblioteksverksamhet, Kungl. Bibliotekets nätverk Träffpunkt biblioteksplaner samt i Nätverket för regional kulturutveckling i Örebro län.

Genom Biblioteksutveckling Region Örebro län uppfylls de åtaganden i bibliotekslagen som handlar om att bedriva regional biblioteksverksamhet (§ 11).

Den regionala biblioteksverksamheten ska tillsammans med andra offentligt finansierade biblioteksverksamheter:

• verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 §)
• främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. (2 §)
• ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. (4 §)
• ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. (5 §)
• delta i uppföljningen av hur de biblioteksplaner som antagits utformats och hur de används. (18 §)

Uppdraget att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet i de folkbibliotek som är verksamma i länet är kopplat till folkbibliotekens speciella åtaganden i Bibliotekslagen:

• att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. (6 §)
• att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. (7 §)
• att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. (7 §)
• att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. (8 §)

Viktiga metoder i uppdraget är:

• att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja biblioteksutvecklingen i länet.
• att genom regionalt och nationellt samarbete främja biblioteksutvecklingen i länet.

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Under 2019 påbörjas arbetet med att tillsammans med andra regionala biblioteksformer (medicinska fackbibliotek, patientbibliotek och folkhögskolebibliotek) ta fram en nya regional biblioteksplan som ska gälla åren 2020-2023.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 november 2019

Innehållsansvarig: Peter Alsbjer

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionbiblioteket

Kontakt

Peter Alsbjer
Regionbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Sylvia Blomberg
Samordnare -  barnrätts- och hbtq frågor 
019-602 72 51
070-582 76 99

Eva Carlbom
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
019-602 72 90
072-083 57 97

Linda Berg-Ottosson
Utvecklingsledare - bibliotek
076-108 72 58

Petra Jansson
Utvecklingsledare - bibliotek
019-602 63 62

Melissa Molnstrand
IT-Pedagog
019-602 56 17

Anne Myllylä  
Bokstartspedagog
019-602 63 82

Sandra Spjuth
Utvecklingsledare - bibliotek
Tjänstledig fr o m 21 januari 2019

Omvärldsbevakning