Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott har utöver vad som följer av ”Bestämmelser för politiska organ i Region Örebro län”, delegationsordning och vad regionstyrelsen kan besluta om i särskilda fall, följande uppdrag:

Personalutskottet ska på uppdrag av regionstyrelsen:

  • ansvara för att ta fortlöpande och proaktiva initiativ i övergripande arbetsmiljöfrågor, utveckla och samordna Region Örebro läns övergripande personalpolitik och bereda förslag om övergripande avtalsnivåer för förändringar i löne- och anställningsvillkor inför beslut i arbetsutskottet,
  • ansvara för pensionsfrågor för anställda och förtroendevalda
  • ansvara för regionövergripande personal-, löne- och befattningsredovisning, löne- och personalstatistik
  • inför beslut i styrelsen ansvara för beredning av regionövergripande förhandlingar enligt gällande arbetsrättslagstiftning med ensamrätt att för Region Örebro läns räkning genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan Region Örebro län som arbetsgivare och dess arbetstagare. Häri innefattas även beredning inför beslut i styrelsen om stridsåtgärder.
  • ansvara för beredning inför beslut i styrelsen om tolkning av bestämmelser rörande anställningsvillkor med mera, samt föreskrifter och anvisningar åt verksamheterna i sådana frågor.

Utskottet beslutar i ovanstående ärenden i den utsträckning dessa inte är av strategisk betydelse eller utgör förberedande arbete.

I övrigt bereder utskottet de strategiska personal- och arbetsgivarärenden som ska beslutas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

 

Övrigt

Personalutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

 

Utskottet ska utgöra styrgrupp i:

  • Sådana större projekt av övergripande strategisk karaktär som regionstyrelsen ansvarar för och som ligger inom det ansvarsområde som utskottet har.
  • Utskottet ska ta emot återrapportering av delegationsbeslut om representation.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 maj 2023