Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Reglementen, blanketter och information för förtroendevalda

Information om ditt uppdrag som förtroendevald i Region Örebro län. Du är alltid välkommen att vända dig till din nämndsekreterare om du har ytterligare frågor och funderingar.

Kontaktuppgifter och personuppgifter

Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, partitillhörighet samt dina uppdrag som förtroendevald inom Region Örebro län finns lagrade i vårt förtroendemannaregister Troman. Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Som ny förtroendevald fyller du i den här blanketten så att regionen har rätt uppgifter till dig.

Kontaktuppgifter förtroendevald Region Örebro län

Ditt namn, partitillhörighet samt uppdrag publiceras på Region Örebro läns webbplats tillsammans med dina kontaktuppgifter som inhämtats från ditt parti.

Det är viktigt att du hör av dig till oss om dina kontaktuppgifter är felaktiga eller ändras.

I Troman Publik ser du vilka uppgifter vi har om dig.

På Region Örebro läns webbplats kan du läsa mer om hur Region Örebro hanterar personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Kallelser och protokoll

Kallelse och handlingar finns tillgängliga på webbplatsen och i Meetings Plus tio dagar innan sammanträdet. När du loggar in på Meetings Plus kan du ta del av handlingar för de politiska organ du är behörig att se. När protokollen är justerade publiceras även de i Meetings Plus.

Om du blivit vald som justerare kommer protokollet att skickas hem till dig tillsammans med ett svarskuvert. När du justerat protokollet lägger du det på brevlådan. Portot är betalt.

Diarieföring

En stor del av regionens handlingar är allmänna och offentliga enligt offentlighetsprincipen och behöver därför diarieföras.

Information om regionens diarium

Tar du emot skrivelser som rör regionens verksamheter - lämna dem till nämndsekreterare för bedömning och eventuell diarieföring.

På Sveriges Kommuner och Regioners webbplats hittar du bra information för dig som förtroendevald.

Politisk styrning, förtroendevalda - Sveriges kommuner och regioner

Arvoden och ersättningar

Arvode för deltagande i sammanträden utgår med 2 procent av referensarvodet för heldagsmöte och halva beloppet för möten under fyra timmar. Region Örebro läns referensarvode är 90 procent av riksdagsmannarvodet. Nämndsekreteraren skickar in arvodeslistan till lönekontoret efter varje sammanträde. För vissa uppdrag utgår ett fast månadsarvode.

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som fullmäktige har beslutat enligt Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län 2019-2022. Fyll i blankett för ersättning för förlorad arbetsinkomst och lämna till din arbetsgivare för påskrift.

Blanketten lämnas eller skickas därefter i original till nämndsekreteraren. Blanketten ska vara inlämnad senast ett år från att sammanträdet ägde rum.

Som egen företagare har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserad på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). SGI baseras på den årsinkomst som används för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning enligt Försäkringskassans riktlinjer. Den förtroendevalde ska lämna in ett intyg från försäkringskassan med aktuell SGI till sekreterare eller motsvarande när man valts in till ett organ inom Region Örebro län samt när SGI ändras. 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 i Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län.

Reseräkning

Fyll i blanketten reseräkning om du önskar ersättning för resa med bil, tåg, buss eller flyg i samband med sammanträdet. Ersättning för parkering utbetalas om originalkvitto bifogas med blanketten. PDF godkänns som originalkvitto vid betalning med parkeringsapp. Blanketten lämnas eller skickas in till nämndsekreteraren. Den ska vara inlämnad senast sex veckor efter att resan har ägt rum.

Du som representerar Region Örebro län i externa organisationer är ersättningsberättigad för deltagande i sammanträden om inte det externa organet betalar ut ersättning. Fyll i blankett arvode och reseersättning övriga uppdrag och skicka in till Regionkansliet, Box 1316, 701 16 Örebro. Om inte det externa organet betalar ut ersättning.

Pensionstillhörighet

Om du har haft ett uppdrag som råd i region/landsting eller kommun innan 2015 behöver du fylla i blanketten Blankett - Pensionstillhörighet.

Regionfullmäktige beslutade 2018 att anta bestämmelsen om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). OPF-KL gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare och som inte sen tidigare har pensionsrätt i Region Örebro län enligt tidigare avtal PBF eller andra omställnings- och  pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

I de fall förtroendevalda som har PBF från annan kommun i Örebro län och erhåller uppdrag i Region Örebro län kvarstår dessa i det avtalet som där gällde.

Pension till förtroendevald

Om du inte varit råd i regionen innan 2015 tillhör du bestämmelserna i OPF-KL18. Observera att om du har med dig ett intjänande från någon kommun i Örebro län i pensionsbestämmelser PBF så fortsätter ditt intjänande i dessa pensionsbestämmelser och inte OPF-KL.

Vilka pensionsförmåner har jag?

Som förtroendevald, med ett uppdrag på mindre än 40 procent har du en avgiftsbestämd ålderspension, under förutsättning att du tillträdde uppdraget innan du uppfyllt LAS-åldern. LAS-åldern 2018 var 67 år. Observera att avtalet gäller från 2015 så om du varit förtroendevald dessförinnan, med uppdrag på mindre än 40 procent, så fanns det inga pensionsbestämmelser för förtroendevalda som kunnat ge dig någon pensionsrätt.

Hur ansöker jag avgiftsbestämd ålderspension?

Blankett för uttag fås via regionens pensionsadministratör Skandia. Antingen per telefon 0771-241 241 eller via e-post: fortroendevalda@skandia.se

Har jag rätt till pensionsavsättning för den ersättning jag fått för förlorad arbetsinkomst?

Ja, om du har fått ersättning från regionen för att du förlorat arbetsinkomst hos din ordinarie arbetsgivare så avsätter regionen en årlig pensionsavgift på den förlorade arbetsinkomsten. Avsättningen har gjorts till KPA. Vid uttag kontaktar du KPA: telefon 0771-650 500.

Här kan du läsa mer i Riktlinjer och tillämpningsanvisningar gällande OPF-KL 18 här:

Vilka pensionsförmåner har jag?

Vilka förmåner du omfattas av beror på hur länge du har haft ditt uppdrag på 40 procent eller mer.

Avgiftsbestämd ålderspension har du oavsett hur länge du har haft uppdraget. Pensionsintjänandet började gälla från och med 2015 då avtalet OPF-KL antogs och gäller under förutsättning att du tillträdde uppdraget innan du uppfyllt LAS-åldern. LAS-åldern 2018 var 67 år.

Omställningsstöd finns i tre olika former
  • Aktiva omställningsinsatser – här krävs minst 4 års sammanhängande uppdragstid vid avgång
  • Ekonomiskt omställningsstöd – här krävs minst 1 års sammanhängande uppdragstid vid avgång
  • Förlängt ekonomiskt omställningsstöd -  här krävs minst 8 års sammanhängande uppdragstid

Sjukpension betalas ut under den tid förtroendevald har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning.

Familjeskydd kan betalas ut om förtroendevald skulle avlida under uppdragstiden. Skyddet gäller efterlevande vuxen och efterlevande barn.

Hur ansöker jag respektive pensionsförmån?

Ansökan Avgiftsbestämd ålderspension: Blankett för uttag fås via regionens pensionsadministratör Skandia. Antingen per telefon 0771-241 241 eller via e-post: fortroendevalda@skandia.se

Blankett Sjukpension ansökan finns hos regionens pensionshandläggare. Telefon 019-602 39 14 eller via e-post: pension@regionorebrolan.se

Ansökan om Familjeskydd – Skandia, vår pensionsadministratör kontaktar dödsboet gällande ansökan om familjeskydd.

Har jag rätt till pensionsavsättning för den ersättning jag fått för förlorad arbetsinkomst?

Ja, om du har fått ersättning från regionen för att du förlorat arbetsinkomst hos din ordinarie arbetsgivare så avsätter regionen en årlig pensionsavgift på den förlorade arbetsinkomsten. Avsättningen har gjorts till KPA. Vid uttag kontaktar du KPA, telefon 0771-650 500.

Här kan du läsa mer i Riktlinjer och tillämpningsanvisningar gällande OPF-KL 18 här:

Anmäl lönekonto

Anmälan om lönekonto/ändring av lönekontouppgifter gör du hos Nordea. Får du redan nu din lön utbetald till rätt konto via Nordea behöver du inte göra något alls.

Anmäl konto till nordea - nordea.se 

Om du inte anmäler ditt konto får du istället ett Plusgiro utbetalningskort att lösa in på bank. Region Örebro läns arbetsgivarnummer är: 644996

Avsluta ditt uppdrag som politiker

Om du vill avsäga dig ditt uppdrag som politiker innan mandatperioden är slut fyller du i blanketten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 januari 2023