Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Allmän information

Allmän information om Hjälpredan


Dokumentet är menat att vara ett stöd och en guide till de professionella och gäller barn och elever från 0 år och till och med att de avslutat gymnasiet med funktionsnedsättning inom områdena:
• Barn och elever med hörselnedsättning
• Barn och elever med rörelsehinder
• Barn och elever med tal, språk och kommunikationsnedsättning
• Barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning
• Barn och elever med synnedsättning inklusive blindhet
• Barn och elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Förkortningar

AKK Alternativ och kompletterande kommunikation
AUD Audiologiska kliniken
BHV Barnhälsovården
BUH Barn- och ungdomshabiliteringen
CFH Centrum för hjälpmedel
HDV Hörsel- och dövverksamheten
ME Medicinsk elevhälsa (tidigare Skolhälsovård)
SC Syncentralen
SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten
TAKK Tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation
TUFF Teckenspråksutbildning för föräldrar
USÖ  Universitetssjukhuset Örebro
VC Vårdcentral
ÖNH Öron, näsa och halsklinik

Viktiga begrepp


Förskrivare Bedömer behovet av hjälpmedel och vilket hjälpmedel personen kan få samt förskriver sedan hjälpmedlet. Förskrivaren har även uppföljningsansvar.

Habilitering Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Rehabilitering Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet 

Kommuner inom Örebro län

Skolans uppgift


Utbildning inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barn och elevers olika behov.
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 1 kap 4 § skollagen (2010:800).

Särskilt stöd i skolan


Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt 5 a §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt. 3 kap
8§ skollagen (2010:800).

Särskilt stöd i förskolan


Upphör att gälla U:2019-07-01/ Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. 8 kap 9 § skollagen (2010:800).
Träder i kraft I:2019-07-01/ Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Förordning (2018:1303). 8 kap 9 § skollagen (2010:800).

Elevhälsa

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodose. 2 kap 25 § skollagen. Se länk till skollagen nedan.
En del kommuner har också utöver det som lagstiftningen kräver inrättat barnhälsa för förskolan.

Region Örebro län

Hälso- och sjukvården styrs av Hälso- och sjukvårdslagen(HSL). Av 3 b § HSL framgår att landstingen ska erbjuda habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

Personer som tillhör personkretsen för LSS har rätt till rådgivning och annat personligt stöd enligt § 9.1 LSS (Lagen om stöd och service). Ansökan om rådgivning och annat personligt stöd ställs till LSS-handläggaren.

Habilitering och hjälpmedel

Förvaltningen Habilitering och hjälpmedel har flera verksamheter vars uppdrag är habilitering, rehabilitering och hjälp-medelsförsörjning för barn och ungdomar med funk¬tionsnedsättning samt deras familjer och närstående. 
Länk till habilitering och hjälpmedel

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ger stöd till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum, förvärvad hjärnskada, hörselskada, rörelsehinder  ,intellektuell funktionsnedsättning, synskada och vissa medicinska funktionsnedsättningar.
Länk till barn- och ungdomshabiliteringen

Syncentralen

Syncentralen (SC)erbjuder specialiserad rehabilitering och habilitering samt tillhandahåller, provar ut och tränar in hjälpmedel för synsvaga, gravt synskada, dövblinda och syn/hörselskadade personer i alla åldrar. När det gäller barn och ungdomar med synnedsättning och barn och ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet arbetar SC i nära samarbete med BUH i det s.k. Synarbetslaget, vilket består av arbetsterapeut(SC) och kurator(BUH).
Länk till syncentralen

Audiologiska kliniken

Audiologiska kliniken utreder och diagnostiserar hörselnedsättningar samt erbjuder behandling, habilitering och rehabilitering inom dessa områden till såväl barn som vuxna. Hörselhabilitering till barn och ungdom sker i samverkan med Hörsel- och dövverksamheten (HDV) inom Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH). Hörselvården tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social samt teknisk rehabilitering/habilitering. Exempel på teknisk rehabilitering/habilitering kan vara hörhjälpmedel, hörslingor, varseblivningssystem, tillverkning av individuella öroninsatser, reparation av hörapparater m.m.
Länk till audiologiska kliniken 

Centrum för hjälpmedel

Centrum för hjälpmedel (CFH) tillgodoser med utgångspunkt från Region Örebro läns anvisningar behovet av hjälpmedel för personer med rörelse-, kognitions- och kommunikationsnedsättning. CFH erbjuder också utbildning på aktuellt hjälpmedel till elever och föräldrar. Aktuella förskrivarna vad avser barn och ungdomar finns inom BUH, Logopedi och foniatri (USÖ) samt logopedmottagningarna i Karlskoga och Lindesberg, Länk till Centrum för hjälpmedel

SPRIDA är en enhet inom CFH med uppdrag att stödja förskrivare i utprovningsprocessen vad avser hjälpmedel för kompensation av kommunikationsfunktionsnedsättning (se Behovstrappans begrepp).
Länk till Sprida kommunikationscenter

I Habilitering och hjälpmedel ingår även tolktjänst för döva och hörselskadade.
Länk till Tolkcentralen

Hjälpmedel

Alla verksamheter inom Habilitering och hjälpmedel som har i uppdrag att förskriva hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ska vid utlämnandet såväl muntligt som skriftligt informera patienten/brukaren eller i förekommande fall vårdnadshavare/företrädare om vilka skyldigheter som åligger Region Örebro län respektive brukaren avseende hjälpmedlet samt hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Sådan information ska ges oavsett hjälpmedlets värde.

Vad avser hjälpmedel av större ekonomiskt värde till exempel eldriven rullstol, datorbaserade hjälpmedel, förstorade videosystem och hörseltekniska hjälpmedel (inklusive hörapparater) bör dessutom en överenskommelse fattas mellan verksamheten och brukaren.
Läs mer om hjälpmedel på 1177

Övriga verksamheter inom Region Örebro län

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning får också precis som andra barn och ungdomar vård och behandling inom Region Örebro läns övriga verksamheter inom primärvård och sjukhusansluten sjukvård. Specialistverksamheter som kan vara aktuella är
t.ex. Barn- och ungdomsmedicinska kliniken och Logopedi och foniatri/logopedmottagningar.

Barnhälsovården

Barnhälsovården ska främja barnens hälsa, utveckling och trygghet, genom att stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap, samt upptäcka och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn. Dessutom ska man uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Alla förskolebarn ska ha tillgång till och aktivt erbjudas att ansluta sig till barnhälsovårdens program. Besöken på barnavårdscentralen (BVC) är frivilliga och avgiftsfria och föräldrarna har möjlighet att fritt välja barnavårdscentral.

BVC-läkaren och BVC-sjuksköterskan medverkar med medicinsk kompetens i den del av kommunernas elevhälsa som berör förskolebarn.

Logopedi och foniatri

Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar samt sväljningssvårigheter. Vissa diagnosgrupper utreds även av foniater/specialistläkare på Logopedi och foniatri och  ÖNH-kliniken på USÖ. Förskolebarn med tal- och språkstörning utreds och behandlas av logoped vid länets tre logopedmottagningar. Skolbarn och ungdomar kan remitteras till logoped för utredning av språkstörning/dyslexi i enlighet med fastställda riktlinjer. Logopeder förskriver även tal- och kommunikationshjälpmedel vid behov samt hjälpmedel för språk-, läs- och skrivstöd till barn, ungdomar och vuxna med språkstörning eller grav dyslexi enligt riktlinjer.
Läs mer om logopedi och foniatri

Generellt för Region Örebro läns verksamheter gäller att de agerar i nära samverkan med familjen och andra huvudmän och aktörer som ger insatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En förutsättning för insatser är att barnet/ungdomen är aktuell inom verksamheten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 februari 2019

Innehållsansvarig: Eva Sund

Publicerad av Göran Schultz