Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hörselnedsättning

Barn och elever i förskolan med Hörselnedsättning


Behovet: Utredning av förskolebarnet

Kommunens ansvar: Särskilt stöd i förskolan ska föregås av noggranna pedagogisk överväganden. Skollagen 8 kap 9 §. 
Region Örebro läns ansvar: Alla nyfödda barn i Region Örebro län genomgår hörselscreening (OAE). BHV identifierar, dels vid 2½ års- och 4-årskontrollerna, dels efter kontakt med vårdnadshavare, barn med behov av utredning av hörsel. Remitterar i enlighet med fastställda kriterier till Audiologiska kliniken.  Barnhälsovårdens handbok.
Barn/ungdomar med risk för/eller misstänkt hörselnedsättning utreds och diagnostiseras av Audiologiska kliniken. HDV/BUH kan på (remiss från AUD) vårdnadshavares uppdrag utreda barnets/ungdomens utveckling vad gäller kommunikation, språk och kognition.
Statens ansvar via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter döv/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning) och Resurscenter dövblind erbjuder specialpedagogisk rådgivning, utredning och kompetensutveckling.

Barn och elever i skolan med Hörselnedsättning

Behovet: Utredning av barn och elever i skolan

Kommunens ansvar: Om det framkommer uppgifter som innebär att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i skolsituationen ska rektor se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Skollagen 3 kap 8 och 9 §§.
Region Örebro läns ansvar: Barn/ungdomar med risk för/eller misstänkt hörselnedsättning utreds och diagnostiseras av Audiologiska kliniken. HDV/BUH kan på vårdnadshavares uppdrag utreda barnets/ungdomens utveckling vad gäller kommunikation, språk och kognition.
Statens ansvar via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter döv/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning) och Resurscenter dövblind erbjuder specialpedagogisk rådgivning utredning och kompetensutveckling

Behovet: Vägledning/Informationsöverföring och planering inför mottagande/start i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9§.
Region Örebro läns ansvar: HDV/BUH kan enligt överenskommelse med vårdnadshavare ansvara för information om barnets/ungdomens hörselnedsättning, behov och pedagogiska konsekvenser, samt medverka vid samordnade konferenser. Vid behov kan personal från Audiologiska kliniken delta.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Teckenspråk

Region Örebro läns ansvar: HDV/BUH ger introduktionsutbildning samt grundutbildning i teckenspråk till föräldrar och nätverk.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Birgittaskolan erbjuder teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva vårdnadshavare. Vårdnadshavare erbjuds föräldrautbildning och teckenspråksutbildning (TUFF). Elever som är inskrivna på Birgittaskolan får undervisning på teckenspråk och talad svenska.

Behovet: Särskilt stöd 

Kommunens ansvar: Förskolechef ansvarar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver i förskolan. Skollagen 8 kap 9 §.
Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås eller för att komma tillrätta med andra svårigheter i sin skolsituation.
Region Örebro läns ansvar: HDV/BUH kan vid behov och på vårdnadshavares uppdrag delta vid åtgärdsplanering i förskola/skola.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Psykosocialt stöd och rådgivning till barn/elev/vårdnadshavare/föräldrar

Kommunens ansvar: I skolan finns elevhälsa med specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och läkare som bland annat arbetar med stöd och rådgivning. Skollagen 2 kap. 25 §, se länklista
Region Örebro läns ansvar: HDV/BUH erbjuder rådgivning och psykosocialt stöd till barnet/ ungdomen och familjen utifrån funktionsnedsättning och behov.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Vid skolplacering på Birgittaskolan Örebro finns ett elevhälsoteam.

Behovet: Anpassade lokaler/miljöer i förskola och skola

Kommunens ansvar: Rektor ansvar för att de lokaler och den utrustning finns som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Skollagen 2 kap 35 §, se länklista.
Region Örebro läns ansvar:  Audiologiska kliniken kan vid behov göra akustikmätning och föreslå förbättringsåtgärder samt och förskriva och installera personliga hörhjälpmedel. HDV/BUH ger råd och stöd angående förbättringar i ljudmiljön utifrån åtgärdsförslag från Audiologiska kliniken.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Grundutrustning i förskola/skola

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för grundutrustning i skolan Skollagen 2 kap 35§. se länklista.
Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken kan vid behov ge råd och stöd vid val av grundutrustning som t ex hörslinga, trådlösa mikrofoner och medhörningssystem. HDV/BUH kan vid behov ge råd och stöd i användandet av grundutrustning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och till berörd personal. Vid skolplacering på Birgittaskolan Örebro tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden.

Behovet: Pedagogiska hjälpmedel och läromedel

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för inköp av pedagogiska hjälpmedel och läromedel i skolan Skollagen 2 kap 35§, se länklista.
Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken kan vid behov ge råd och stöd vid val av pedagogiska som t ex hörslinga, trådlösa mikrofoner och medhörningssystem. HDV/BUH kan vid behov ge råd och stöd i användandet av pedagogiska hjälpmedel.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen. Främjar och informerar om anpassade läromedel samt producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material.

Behovet: Personliga hjälpmedel

Kommunens ansvar De grundläggande  förutsättningarna för att barnet/eleven ska kunna använda sitt personliga hjälpmedel ansvarar förskolan/skolan för. Se samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Region Örebro läns kommuner.
Region Örebro läns ansvar: Regionen Örebro län är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län  och Region Örebro läns kommuner ansvarig för personliga hjälpmedel. Audiologiska kliniken förskriver och installerar hörhjälpmedel, samt vid installationstillfälle ger information om hjälpmedlet till elev och personal. Det är önskvärt att skolan har tillgång till resurs som ansvarar för den pedagogiska biten i användning av installerade hörhjälpmedel.
HDV/BUH kan vid behov förskriva och ge handledning kring personliga hjälpmedel för kommunikation och kognition.
SPRIDA(CFH) kan mot ersättning erbjuda utbildning och kompetensutveckling för skolpersonal.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder kompletterande specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen  

Behovet:  Information och utbildning kring personliga hjälpmedel

Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken ger information om hjälpmedlet till personal och elever vid installationstillfälle. Det är önskvärt att skolan har tillgång till resurs som ansvarar för den pedagogiska biten i användning av installerade hörhjälpmedel. HDV/BUH kan i samråd med hörselpedagog ge stöd i användandet av det personliga hjälpmedlet.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen

Behovet: Skolskjuts

Kommunens ansvar: Elever i förskoleklass och grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skollagen 9 kap§15 & 10 kap.32 §, se länklista. För gymnasieskolan se kommunens riktlinjer för busskort alternativt färdtjänst.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Vid skolplacering Birgittaskolan, Örebro, administreras upphandling och samordning av skolskjuts.

Behovet: Uppföljning och åtgärdsplanering inför förändrad lärosituation/stadiebyte

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap12 j §.
Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken kan vid behov och om besked ges i god tid bistå skolan med kostnadsfritt byte/flytt av elevens personliga hörhjälpmedel i samband med förändrad lärosituation (stadiebyte eller byte av skolan). Information om förändrad situation lämnas i god tid direkt till Audiologiska kliniken eller genom Barnhälsovårdsenheten eller Elevhälsans medicinska insats eller genom hörselpedagoger på Central skolstöd eller HDV/BUH: I god tid menas minst två veckor innan planerad flytt. 
Vid ej berättigat byte/flytt kan bli aktuellt med ersättning för arbetsinsats.
HDV/BUH kan på vårdnadshavare uppdrag ge stöd vid stadiebyte och förändrad lärosituation. Vid behov kan personal från Audiologiska kliniken delta.
SPRIDA(CFH) kan mot ersättning erbjuda utbildning och kompetensutveckling för skolpersonal.  
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Förkortningar:
Barnhälsovården (BHV) 
Barn- och ungdomshabiliteringen  (BUH)
Hörsel- och döv verksamheten (HDV)
Audiologiska kliniken  (AUD).
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 januari 2019

Innehållsansvarig: Eva Sund

Publicerad av Göran Schultz