Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Barn och elever i förskolan med funktionsnedsättning Kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet 

 

Behovet: Utredning av förskolebarn

Kommunens ansvar: Särskilt stöd i förskolan ska föregås av noggranna pedagogiska överväganden. Skollagen 8 kap 9 §. 
Region Örebro läns ansvar: Alla nyfödda barn i Örebro län genomgår hörselscreening (OAE). BHV identifierar, dels vid besök, dels efter kontakt med vårdnadshavare, barn med behov av utredning av syn/hörsel. Remitterar i enlighet med fastställda kriterier till Ögonklinik/Audiologiska kliniken. Barnhälsovårdens handbok.
Ögonläkare remitterar efter medicinsk utredning och misstanke om/fastställd  synnedsättning (visus < 0,3 med optimal korrektion på bästa ögat och/eller närvisus 8 p eller sämre med add 4. Stora synfältsdefekter vägs in i bedömningen) barnet till Synarbetslaget, SC/BUH. Se Länklista. Tid för ett första möte med föräldrarna avtalas. Synarbetslaget kan med godkännande av vårdnadshavare göra uppföljande/kompletterande bedömningar.
Barn/ungdomar med risk för/eller misstänkt hörselnedsättning utreds och diagnostiseras av Audiologiska kliniken.
HDV/BUH kan på vårdnadshavares uppdrag utreda barnets/ungdomens utveckling vad gäller kommunikation, språk och kognition.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter dövblind erbjuder specialpedagogisk rådgivning, pedagogisk utredning och kompetensutveckling.

Barn och elever i skolan med funktionsnedsättning Synnedsättning inklusive blindhet

 

Behovet: Utredning av barn och elever i skolan

Kommunens ansvar: Om det framkommer uppgifter som innebär att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i skolsituationen ska rektor se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Skollagen 3 kap 8 och 9§§
Region Örebro läns ansvar: Remiss till ögonläkare från SHV, Barn- och ungdomskliniken eller VC. Ögonläkare remitterar efter medicinsk utredning och misstanke om/fastställd  synnedsättning (visus > 0,3 med optimal korrektion på bästa ögat och/eller närvisus 8 p eller sämre med add 4. Stora synfältsdefekter vägs in i bedömningen) barnet till Synarbetslaget, SC/BUH. Se Länklista. Tid för ett första möte med föräldrarna avtalas. Synarbetslaget kan med godkännande av vårdnadshavare göra uppföljande/kompletterande bedömningar.
Barn/ungdomar med risk för/eller misstänkt hörselnedsättning utreds och diagnostiseras av Audiologiska kliniken.
HDV/BUH kan på vårdnadshavares uppdrag utreda barnets/ungdomens utveckling vad gäller kommunikation, språk och kognition.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter dövblind erbjuder specialpedagogiskt rådgivning, specialpedagogisk utredning och kompetensutveckling.

Behovet: Vägledning/informationsöverföring och planering inför mottagande/start i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola.

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap12 j §.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget erbjuder vid behov och enligt överenskommelse med vårdnadshavare, information till förskolechef/rektor barn- och elevhälsoteam samt närmast berörd personal i förskola/skola om synnedsättningen och de pedagogiska konsekvenser den kan medföra. Medverkar i samordnad planering vid behov.
HDV/BUH kan enligt överenskommelse med vårdnadshavare ansvara för information om barnets/ungdomens hörselnedsättning, behov och pedagogiska konsekvenser, samt medverka vid samordnade konferenser. Vid behov kan personal från Audiologiska kliniken delta.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Teckenspråk, taktilt teckenspråk, punktskrift

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för inköp av pedagogiska hjälpmedel och läromedel i skolan.
Region Örebro läns ansvar: HDV/BUH ger introduktionsutbildning samt grundutbildning i teckenspråk till föräldrar och nätverk. Synarbetslaget erbjuder grundläggande information om punktskrift till föräldrar och barnet/eleven.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter dövblind erbjuder utbildning till personal i taktilt teckenspråk utifrån enskilda elevers specifika behov av kommunikation och samspel. Specialskolan erbjuder teckenspråksutbildning tillhörande syskon samt barn till döva vårdnadshavare. Vårdnadshavare erbjuds föräldrautbildning och teckenspråksutbildning och taktilt teckenspråk (TUFF).
Elever som är inskrivna på specialskola i Örebro, Birgittaskolan, får undervisning på teckenspråk och talad svenska. Elever inskrivna på specialskolan Åsbackaskolan i Gnesta erbjuds även taktilt stöd i sin språkutveckling.
Resurscenter syn erbjuder personal i förskola eller skola samt vårdnadshavare kurser med fokus på punktskrift. Resurscenter syn kan även vara en rådgivande resurs till förskola eller skola. Myndigheten har även läromedel samt Allmänna råd till er som har elever med punktskrift som läsmedium.

Behovet: Särskilt stöd

Kommunens ansvar: Förskolechef ansvarar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver i förskolan. 8 kap. 9 § skollagen. Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås eller för att komma tillrätta med andra svårigheter i sin skolsituation. Skollagen 3 kap. 8 och 9§§.
Barn som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan om de är synskadade med ytterligare funktionsnedsättning. 7 kap 6§ skollagen.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget kan vid behov, med vårdnadshavares godkännande eller begäran, delta vid åtgärdsplanering samt vid behov träna särskilda strategier. HDV/BUH kan vid behov och på vårdnadshavares uppdrag delta vid åtgärdsplanering i förskola/skola.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och till berörd personal. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder föräldrautbildning 1 gång/år.

Behovet: Psykosocialt stöd och rådgivning till barn/elev/vårdnadshavare

Kommunens ansvar: I skolan finns elevhälsa med specialpedagog, kurator, psykolog, Skolsköterska och läkare som bland annat arbetar med stöd och rådgivning. Skollagen 2 kap. 25 §.
Region Örebro läns ansvar: HDV/BUH erbjuder rådgivning och psykosocialt stöd till barnet/ ungdomen och familjen utifrån funktionsnedsättning och behov. Synarbetslaget erbjuder psykosocialt stöd till barn/elev/vårdnadshavare utifrån synnedsättningen.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Vid skolplacering vid specialskola finns elevhälsoteam. Resurscenter dövblind Gnesta erbjuder psykosocialt stöd till barn/elever och vårdnadshavare.

Behovet: Anpassade lokaler/miljöer i förskola och skola

Kommunens ansvar: För utbildningen ska lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Detta får också antas gälla utemiljön. Skollagen 2 kap. 35 §,
Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken kan vid behov göra akustikmätning och installera personliga hörhjälpmedel. HDV/BUH ger råd och stöd angående förbättringar i ljudmiljön utifrån åtgärdsförslag från Audiologiska kliniken. Synarbetslaget kan ge råd och stöd hur miljön kan anpassas för att göra den tillgänglig för barnet/eleven utifrån synnedsättningen.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Grundutrustning i förskola/skola

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelsen mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för grundutrustning i skolan skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken kan vid behov göra akustikmätning och installera personliga hörhjälpmedel. HDV/BUH ger råd och stöd angående förbättringar i ljudmiljön utifrån åtgärdsförslag från Audiologiska kliniken. Synarbetslaget kan ge råd och stöd kring lämplig grundutrustning utifrån synnedsättningen.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och till berörd personal. Vid skolplacering på specialskola tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden.

Behovet: Pedagogiska hjälpmedel och läromedel

Kommunens ansvar: De grundläggande förutsättningarna för att barnet/eleven ska kunna använda sitt personliga hjälpmedel ansvarar förskolan/skolan för. Se samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner, se länklista.
Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken kan vid behov ge råd och stöd vid val av pedagogiska hjälpmedel ex. hörslinga, mikrofon och högtalare. HDV/BUH kan vid behov ge råd och stöd i användandet av pedagogiska hjälpmedel. Synarbetslaget kan ge råd och stöd kring lämpliga pedagogiska hjälpmedel och läromedel för att göra dem tillgängliga för barnet/eleven med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.
SPRIDA(CFH) kan mot ersättning erbjuda skolpersonal utbildning/kompetensutveckling.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder kompletterande specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen. Främjar och informerar om anpassade läromedel utifrån syn - respektive hörselnedsättning, ger produktionsstöd.

Behovet:  Personliga hjälpmedel

Kommunens ansvar: De grundläggande förutsättningarna för att barnet/eleven ska kunna använda sitt personliga hjälpmedel ansvarar förskolan/skolan för. Se samverkansöverenskommelsen mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner.
Region Örebro läns ansvar: Region Örebro län är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Örebro läns landsting och Örebro läns kommuner ansvarig för personliga hjälpmedel, se länklista.
Audiologiska kliniken förskriver och installerar hörhjälpmedel, samt ger information om hjälpmedlet till elev och personal. HDV/BUH kan vid behov förskriva och ge handledning kring personliga hjälpmedel för kommunikation och kognition.
Syncentralen förskriver personliga hjälpmedel enligt gällande regelverk för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Vid behov genomförs översyn och justering av personliga hjälpmedel.
SPRIDA (CFH) kan mot ersättning erbjuda  utbildning och kompetensutveckling för skolpersonal.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder kompletterande specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Information och utbildning kring personliga hjälpmedel

Region Örebro läns ansvar: Förskrivare informerar och handleder om hjälpmedlets syfte och funktion till barnet/eleven och vårdnadshavare samt från förskolan/skolan anvisad personal, se länklista. Hjälpmedelsguide och Behovstrappor.
HDV/BUH kan i samråd med hörselpedagog ge stöd i användandet av det personliga hjälpmedlet.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Skolskjuts

Kommunens ansvar: Elever i förskoleklass och grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skollagen 9 kap 15 § och 10 kap 32§. För gymnasieskolan se kommunens riktlinjer för busskort.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Vid skolplacering vid specialskolor, administreras upphandling och samordning av skolskjuts.

Behovet: Uppföljning och åtgärdsplanering inför förändrad lärosituation/stadiebyte

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap 12j §.
Region Örebro läns ansvar: Audiologiska kliniken förskriver och installerar hörhjälpmedel, samt ger information om hjälpmedlet till elev och personal. HDV/BUH kan på vårdnadshavares uppdrag ge stöd vid förändrad lärosituation. Vid behov kan personal från Audiologiska kliniken delta. Synarbetslaget samverkar efter önskemål från vårdnadshavare  i planering inför förändrad lärosituation/stadiebyte.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Förkortningar:
Barn- och ungdomshabiliteringen  (BUH)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Centrum för hjälpmedel (CFH)
Barnhälsovården (BHV)
Syncentralens (SC) barn- och ungdomsteam (BUT)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 januari 2019

Innehållsansvarig: Eva Sund

Publicerad av Göran Schultz