Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rörelsehinder

Barn och elever i förskolan med funktionsnedsättning Rörelsehinder


Behovet: Utredning av förskolebarnet

Kommunens ansvar: Särskilt stöd i förskolan ska föregås av noggranna pedagogiska överväganden. Skollagen 8 kap 9 §, se länklista. 
Region Örebro läns ansvar: BUH kan på vårdnadshavares uppdrag göra bedömningar av barnets motorik och kognition.

Barn och elever i skolan med funktionsnedsättning Rörelsehinder


Behovet: Utredning av barn och elever i skolan

Kommunens ansvar: Om det framkommer uppgifter som innebär att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i skolsituationen ska rektor se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Skollagen 3 kap 8 och 9 §§,
Region Örebro läns ansvar: BUH kan på vårdnadshavares uppdrag göra bedömningar av barnets/ungdomens motorik och kognition.

Behovet: Vägledning/informationsöverföring och planering inför mottagande/start i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola.

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap12 j §.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan, enligt överenskommelse med vårdnadshavare, ansvara för information om barnet/ ungdomens funktionsnedsättning och behov samt medverka vid samordnad planering.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolas ledning och berörd personal.

Behovet: Särskilt stöd

Kommunens ansvar: Förskolechef ansvarar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver. Skollagen 8 kap. 9 §, se länklista.
Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås eller för att komma tillrätta med andra svårigheter i sin skolsituation. Skollagen 3 kap.8 och 9 §§.  se länklista.
Region Örebro läns ansvar: BUH deltar på vårdnadshavares begäran i åtgärdsplanering.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolas ledning och berörd personal.

Behovet: Psykosocialt stöd och rådgivning till barn/elev/vårdnadshavare

Kommunens ansvar: I skolan finns elevhälsa med specialpedagog, kurator, psykolog, Skolsköterska och läkare som bl.a. arbetar med stöd och rådgivning. Skollagen 2 kap. 25 §.
Region Örebro läns ansvar: BUH erbjuder rådgivning och stöd utifrån funktionsnedsättningen till barnet/ungdomen och familjen.

Behovet: Anpassade lokaler/miljöer i förskola och skola

Kommunens ansvar: Rektor ansvarar för att de lokaler och den utrustning finns som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Skollagen 2 kap. 35 §
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge råd och stöd hur miljön kan utformas/ anpassas för att göra den tillgänglig för barnet/ungdomen med rörelsehinder.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och berörd personal.

Behovet: Grundutrustning i förskola/skola

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkans överenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för grundutrustning i skolan skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge råd och stöd kring val av lämplig grundutrustning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolan/skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Pedagogiska hjälpmedel och läromedel

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för inköp av pedagogiska hjälpmedel och läromedel i skolan Skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge råd och stöd i användandet av pedagogiska hjälpmedel. SPRIDA (CFH) kan mot ersättning erbjuda utbildning/kompetensutveckling.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen. Främjar och informerar om läromedel samt producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material.

Behovet:  Personliga hjälpmedel

Kommunens ansvar: De grundläggande förutsättningarna för att barnet/eleven ska kunna använda sitt personliga hjälpmedel ansvarar förskolan/skolan för. Se samverkans överenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner.
Region Örebro läns ansvar: Hälso- och sjukvården  är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län  och Örebro läns kommuner ansvarig för personliga hjälpmedel.
BUH förskriver personliga hjälpmedel enligt gällande regelverk för rörelsehinder. I förekommande fall förskrivs även hjälpmedel för kognitiva svårigheter och inkontinens. Vid behov genomförs översyn och justering av personliga hjälpmedel.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Information och utbildning kring personliga hjälpmedel


Region Örebro läns ansvar
: Förskrivaren informerar och instruerar om hjälpmedlets syfte och funktion till barnet/ungdomen och vårdnadshavare samt från skolan anvisad personal, se länklista.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Skolskjuts

Kommunens ansvar: Elever i förskoleklass och grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skollagen 9 kap 15§, 10 kap.32§. se länklista. För gymnasieskolan se kommunens riktlinjer för busskort alternativt färdtjänst.

Behovet: Uppföljning och åtgärdsplanering inför förändrad lärosituation/stadiebyte

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap 12j §.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan på vårdnadshavares uppdrag ge råd och stöd inför förändrad lärosituation/stadiebyte
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Förkortningar:
Barn- och ungdomshabiliteringen  (BUH)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Centrum för hjälpmedel (CFH)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 januari 2019

Innehållsansvarig: Eva Sund

Publicerad av Göran Schultz