Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Synnedsättning inklusive blindhet

Barn och elever i förskolan med funktionsnedsättning Synnedsättning inklusive blindhet

 

Behovet: Utredning av förskolebarn

Kommunens ansvar: Särskilt stöd i förskolan ska föregås av noggranna pedagogiska överväganden. Skollagen 8 kap 9 §. 
Region Örebro läns ansvar: BHV identifierar, dels vid 4-årsbesöket, dels efter kontakt med vårdnadshavare, barn med behov av utredning av syn. Remitterar i enlighet med fastställda kriterier till Ögonklinik. Barnhälsovårdens handbok, kapitel 8.
Ögonläkare remitterar efter medicinsk utredning och misstanke om/fastställd  synnedsättning (visus < 0,3 med optimal korrektion på bästa ögat och/eller närvisus 8 p eller sämre med add 4. Stora synfältsdefekter vägs in i bedömningen) barnet till Synarbetslaget, SC/BUH. Tid för ett första möte med föräldrarna avtalas. Synarbetslaget kan med godkännande av vårdnadshavare göra uppföljande/kompletterande bedömningar.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter syn erbjuder specialpedagogisk rådgivning utredning och kompetensutveckling.

Barn och elever i skolan med funktionsnedsättning Synnedsättning inklusive blindhet

 

Behovet: Utredning av barn och elever i skolan

Kommunens ansvar: Om det framkommer uppgifter som innebär att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i skolsituationen ska rektor se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Skollagen 3 kap. 8 och 9§§. Skolhälsan remitterar vid behov till ögonläkare.
Region Örebro läns ansvar: Ögonläkare remitterar efter medicinsk utredning och misstanke om/fastställd synnedsättning (visus < 0,3 med optimal korrektion på bästa ögat och/eller närvisus 8 p eller sämre med add 4. Stora synfältsdefekter vägs in i bedömningen)barnet till Synarbetslaget på SC/BUH.  Tid för ett första möte med föräldrarna avtalas. Utifrån barnets/elevens mognad och utveckling inbjuds även barnet/eleven. Synarbetslaget kan med godkännande av vårdnadshavare göra uppföljande/kompletterande bedömningar.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter syn erbjuder specialpedagogisk rådgivning utredning och kompetensutveckling.

Behovet: Vägledning/informationsöverföring och planering inför mottagande/start i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola.

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap12 j §.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget erbjuder vid behov och enligt överenskommelse med vårdnadshavare, information till förskolechef/rektor barn- och elevhälsoteam samt närmast berörd personal i förskola/skola om synnedsättningen och de pedagogiska konsekvenser den kan medföra. Medverkar i samordnad planering vid behov.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Punktskrift

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkas överenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för inköp av pedagogiska hjälpmedel och läromedel i skolan.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget erbjuder grundläggande information om punktskrift till föräldrar och barnet/eleven.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter syn erbjuder personal i förskola eller skola samt vårdnadshavare kurser med fokus på punktskrift. Resurscenter syn kan även vara en rådgivande resurs till förskola eller skola. Myndigheten har även läromedel samt Allmänna råd till er som har elever med punktskrift som läsmedium.

Behovet: Särskilt stöd

Kommunens ansvar: Förskolechef ansvarar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver i förskolan. 8 kap. 9 § skollagen. Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås eller för att komma tillrätta med andra svårigheter i sin skolsituation. Skollagen 3 kap. 8 och 9§§.
Barn som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan om de är synskadade med ytterligare funktionsnedsättning. 7 kap 6§ skollagen.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget kan vid behov, med vårdnadshavares godkännande och  önskemål, samverka i åtgärdsplanering i skolan, delta i åtgärdsplanering samt vid behov träna särskilda strategier.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Psykosocialt stöd och rådgivning till barn/elev/vårdnadshavare

Kommunens ansvar: I skolan finns elevhälsa med specialpedagog, kurator, psykolog, Skolsköterska och läkare som bland annat arbetar med stöd och rådgivning. Skollagen 2 kap. 25 §.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget erbjuder psykosocialt stöd till barn/elev/ föräldrar/vårdnadshavare utifrån synnedsättningen.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: I samband med att Resurscenter syn, Stockholm och Örebro, erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning, erbjuds detta stöd. Vid skolplacering på Ekeskolan Örebro finns även ett elevhälsoteam.

Behovet: Anpassade lokaler/miljöer i förskola och skola

Kommunens ansvar: För utbildningen ska lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Detta får också antas gälla utemiljön. Skollagen 2 kap. 35 §,
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget kan ge råd och stöd hur miljön kan anpassas för att göra den tillgänglig för barnet/eleven med synnedsättning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Grundutrustning i förskola/skola

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelsen mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för grundutrustning i skolan skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget kan ge råd och stöd kring lämplig grundutrustning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Pedagogiska hjälpmedel och läromedel

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för inköp av pedagogiska hjälpmedel och läromedel i skolan. Skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget kan ge råd och stöd i användandet av pedagogiska hjälpmedel. SPRIDA (CFH) kan mot ersättning erbjuda skolpersonal utbildning/kompetensutveckling.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal. Främjar och informerar om anpassade läromedel samt producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material.

Behovet:  Personliga hjälpmedel

Kommunens ansvar: De grundläggande förutsättningarna för att barnet/eleven ska kunna använda sitt personliga hjälpmedel och bli en naturlig del i personens vardag ansvarar skolan för. Se samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner.
Region Örebro läns ansvar: Region Örebro län är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för personliga hjälpmedel. Syncentralen förskriver personliga hjälpmedel enligt gällande regelverk för personer med synnedsättning. Vid behov genomförs översyn och justering av personliga hjälpmedel.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder kompletterande specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Information och utbildning kring personliga hjälpmedel

Region Örebro läns ansvar: Förskrivaren informerar och handleder om hjälpmedlets syfte och funktion till barn/unga och vårdnadshavare samt från skolan anvisad personal.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Skolskjuts

Kommunens ansvar: Elever i förskoleklass och grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skollagen 9 kap § 15 & 10 kap § 32.
För gymnasieskolan se kommunens riktlinjer för busskort.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Vid skolplacering vid specialskolor, administreras upphandling och samordning av skolskjuts.

Behovet: Uppföljning och åtgärdsplanering inför förändrad lärosituation/stadiebyte

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap 12j §.
Region Örebro läns ansvar: Synarbetslaget samverkar på önskan av vårdnadshavares i planering inför förändrad lärosituation/stadiebyte.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Förkortningar:
Barn- och ungdomshabiliteringen  (BUH)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Centrum för hjälpmedel (CFH)
Barnhälsovården (BHV)
Syncentralens (SC) barn- och ungdomsteam (BUT)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 januari 2019

Innehållsansvarig: Eva Sund

Publicerad av Göran Schultz