Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tal, språk och kommunikationsnedsättning

Barn och elever i förskolan med Tal, språk och kommunikationsnedsättning


Behovet: Utredning av förskolebarnet

Kommunens ansvar: Särskilt stöd i förskolan ska föregås av noggranna pedagogiska överväganden. Skollagen 8 kap 9 §. 
Region Örebro läns ansvar: BHV identifierar, dels vid 2½ års- och 4-års kontrollerna, dels efter kontakt med vårdnadshavare, barn med behov av utredning av logoped. Remitterar i enlighet med fastställda kriterier. BHV:s handbok.
Logopedmottagning ansvarar för utredning/bedömning av tal, språk och kommunikation.
BUH kan på vårdnadshavares uppdrag göra bedömningar av barnets tal, språk och kommunikation samt genomföra utredning inför val av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter tal och språk erbjuder specialpedagogisk rådgivning, utredning och kompetensutveckling.

Barn och elever i skolan med Tal, språk och kommunikationsnedsättning


Behovet: Utredning av barn och elever i skolan

Kommunens ansvar: Om det framkommer uppgifter som innebär att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i skolsituationen ska rektor se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Skollagen 3 kap 8 och 9 §§,
Region Örebro läns ansvar: Vid frågeställning grav eller generell tal- och språkstörning kan logopedmottagning göra utredning efter remiss från den medicinska Elevhälsan. BUH kan på vårdnadshavares uppdrag göra bedömningar av barnets/ungdomens tal, språk och kommunikation och utredning inför val av AKK.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Resurscenter tal och språk erbjuder specialpedagogisk rådgivning, utredning och kompetensutveckling.

Behovet: Vägledning/informationsöverföring och planering inför mottagande/start i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola.

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap12 j §.
Region Örebro läns ansvar: Logopedmottagning och/eller BUH kan efter överenskommelse med vårdnadshavare ge information om barnets/ungdomens funktionsnedsättning, behov och pedagogiska konsekvenser samt medverka vid samordnad planering.
Inför start i förskoleklass överförs information från logoped vid logopedmottagning i enlighet med Barncentrums riktlinjer, Tal- och språkstörning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder kompletterande specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Tal-, språk och kommunikationsstöd

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för att personalen har kompetens och får adekvat utbildning. Skollagen 2 kap 9 §
Specifikt för respektive kommun: Några kommuner i länet har anställda logopeder.
Region Örebro läns ansvar: Logopedmottagning ger vid behov och i samverkan med vårdnadshavare råd och behandling till förskolebarn. Vid behov av TAKK (Tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation) ansvarar logopedmottagning för introduktion till barn och vårdnadshavare. Vid uttalat behov av TAKK kan vårdnadshavare erbjudas utbildning via BUH.
Vad avser skolbarn se Barncentrums riktlinjer, Tal- och språkstörning.
BUH ger efter behov behandling, råd och stöd kring barnets kommunikationsutveckling. Vid behov av AKK ansvarar BUH för utformning och utbildning till vårdnadshavare/personal samt stöd kring användandet.
BUH kan även erbjuda utbildning i TAKK (Tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation) till vårdnadshavare och nätverk. Personal kan delta i utbildning mot ersättning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder kompletterande specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Särskilt stöd

Kommunens ansvar: Förskolechef ansvarar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver i förskolan. Skollagen 8 kap 9 §
Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås eller för att komma tillrätta med andra svårigheter i sin skolsituation. Skollagen 3 kap. 8 och 9§§.
Region Örebro läns ansvar: BUH deltar på vårdnadshavares begäran i åtgärdsplanering.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Psykosocialt stöd och rådgivning till barn/elev/vårdnadshavare

Kommunens ansvar: I skolan finns elevhälsa med specialpedagog, kurator, psykolog, Skolsköterska och läkare som bland annat arbetar med stöd och rådgivning. Skollagen 2 kap. 25 §.
Region Örebro läns ansvar: BUH erbjuder rådgivning och stöd utifrån funktionsnedsättningen till barnet/ungdomen och familjen.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten:
I samband med utredning erbjuder resurscenter Tal och språk stöd till barn/unga/vårdnadshavare.

Behovet: Anpassade lokaler/miljöer i förskola och skola

Kommunens ansvar: Rektor ansvarar för att de lokaler och den utrustning finns som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Skollagen 2 kap. 35 §
Region Örebro läns ansvar:  BUH kan ge råd och stöd hur miljön kan utformas/ anpassas för att underlätta kommunikation.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och berörd personal.

Behovet: Grundutrustning i förskola/skola

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelsen mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för grundutrustning i skolan skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge råd och stöd kring val av lämplig grundutrustning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolan/skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Pedagogiska hjälpmedel och läromedel

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för inköp av pedagogiska hjälpmedel och läromedel i skolan.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge råd och stöd i användandet av pedagogiska hjälpmedel. SPRIDA (CFH) kan mot ersättning erbjuda utbildning/kompetensutveckling.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen. Främjar och informerar om läromedel samt producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material.

Behovet:  Personliga hjälpmedel

Kommunens ansvar: De grundläggande förutsättningarna för att barnet/eleven ska kunna använda sitt personliga hjälpmedel och bli en naturlig del i personens vardag ansvarar förskolan/skolan för. Om hjälpmedelsbehovet förändras tas kontakt med den förskrivare som förskrev hjälpmedlet.
Se samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner.
Region Örebro läns ansvar: Hälso- och sjukvården  är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län  och Örebro läns kommuner ansvarig för personliga hjälpmedel. BUH, eller logopedmottagning i förekommande fall; kan i enlighet med gällande regelverk förskriva, tillhandahålla (BUH) och ge handledning kring personliga hjälpmedel för kommunikation.
Vid behov genomförs även översyn och justering av personliga hjälpmedel (BUH).
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Information och utbildning kring personliga hjälpmedel

Region Örebro läns ansvar: Förskrivaren informerar och handleder om hjälpmedlets syfte och funktion till barn/unga och vårdnadshavare samt från skolan anvisad personal.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Skolskjuts

Kommunens ansvar: Elever i förskoleklass och grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skollagen 9 kap 15§, 10 kap.32§. För gymnasieskolan se kommunens riktlinjer för busskort alternativt färdtjänst.

Behovet: Uppföljning och åtgärdsplanering inför förändrad lärosituation/stadiebyte

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap 12j §.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan på vårdnadshavares uppdrag ge råd och stöd inför förändrad lärosituation/stadiebyte
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Förkortningar:
Barn- och ungdomshabiliteringen  (BUH)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Centrum för hjälpmedel (CFH)
Barnhälsovården (BHV)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 januari 2019

Innehållsansvarig: Eva Sund

Publicerad av Göran Schultz