Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utvecklingsstörning/ Intellektuell funktionsnedsättning

Barn och elever i förskolan med Utvecklingsstörning/Intellektuell funktionsnedsättning


Behovet: Utredning av förskolebarn

Kommunens ansvar: Särskilt stöd i förskolan ska föregås av noggranna pedagogiska överväganden. Skollagen 8 kap 9 §. 
Region Örebro läns ansvar: BHV ska på uppdrag av vårdnadshavare initiera utredning.

Barn och elever i skolan med Utvecklingsstörning/Intellektuell funktionsnedsättning

 

Behovet: Utredning av barn och elever i skolan

Kommunens ansvar: Om det framkommer uppgifter om att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i skolsituationen ska rektor se till att elevens behov av särskilt stöd utreds Skollagen 3 kap. 8 §.
Mottagande i grundsärskola prövas av barnets hemkommun.
Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
En elev som gått ut grundsärskolan har alltid rätt att tas emot i gymnasiesärskolan. I annat fall ska frågan prövas av elevens hemkommun om eleven tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Ett sådant beslut ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Skollagen 7 kap. 5 §,
Region Örebro läns ansvar: BUH kan på vårdnadshavares uppdrag göra uppföljande/kompletterande bedömningar.

Behovet: Vägledning/informationsöverföring och planering inför mottagande/start i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola.

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap12 j §.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan, enligt överenskommelse med vårdnadshavare, ge information om funktionsnedsättningen och de pedagogiska konsekvenser den kan medföra, samt medverka vid samordnad planering.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Särskilt stöd

Kommunens ansvar: Förskolechef ansvarar för att barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver i förskolan. Skollagen 8 kap 9 §.
Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås eller för att komma tillrätta med andra svårigheter i sin skolsituation. Skollagen 3 kap. 8§ och 10 §.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan delta, på vårdnadshavares begäran, vid i åtgärdsplanering i skolan för det enskilda barnet/ungdomen.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Psykosocialt stöd och rådgivning till barn/elev/vårdnadshavare

Kommunens ansvar: I skolan finns elevhälsa med specialpedagog, kurator, psykolog, Skolsköterska och läkare som bland annat arbetar med stöd och rådgivning. Skollagen 2 kap. 25 §.
Region Örebro läns ansvar: BUH erbjuder rådgivning och stöd till barnet/ungdomen och familjen utifrån funktionsnedsättningen.

Behovet: Anpassade lokaler/miljöer

Kommunens ansvar: För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Skollagen 2 kap. 35 §.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge kompletterande råd om hur miljön kan utformas/ anpassas för att göra den tillgänglig för barn/ungdomar med utvecklingsstörning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till förskolans/skolans ledning och berörd personal.

Behovet: Grundutrustning i förskola/skola

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelsen mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för grundutrustning i skolan skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge kompletterande råd kring val av lämplig grundutrustning.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Behovet: Pedagogiska hjälpmedel och läromedel

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner ansvarig för inköp av pedagogiska hjälpmedel och läromedel i skolan. Skollagen 2 kap 35§.
Region Örebro läns ansvar: BUH kan ge råd och stöd i användandet av pedagogiska hjälpmedel.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal. Främjar och informerar om anpassade läromedel samt producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material.

Behovet:  Personliga hjälpmedel

Kommunens ansvar: De grundläggande förutsättningarna för att barnet/eleven ska kunna använda sitt personliga hjälpmedel och bli en naturlig del i personens vardag ansvarar skolan för. Se samverkans överenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner, se länklista.
Region Örebro läns ansvar: Hälso- och sjukvården  är i enlighet med samverkansöverenskommelse mellan Region Örebro län  och Örebro läns kommuner ansvarig för personliga hjälpmedel.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Information och utbildning kring personliga hjälpmedel

Region Örebro läns ansvar: Förskrivaren informerar och handleder om hjälpmedlets syfte och funktion till barn/unga och vårdnadshavare samt från skolan anvisad personal.
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd och viss kompetensutveckling i användandet av hjälpmedlet i den pedagogiska situationen.

Behovet: Skolskjuts

Kommunens ansvar: Elever i förskoleklass och grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skollagen 9 kap 15§, 10 kap.32§.

Behovet: Uppföljning och åtgärdsplanering inför förändrad lärosituation/stadiebyte

Kommunens ansvar: Rektor/förskolechef ansvarar för planering. Skollagen 2 kap 9 § och 3 kap 12j §.
Region Örebro läns ansvar: BUH deltar på vårdnadshavares begäran i planering inför förändrad lärosituation/stadiebyte. 
Statens ansvar, via Specialpedagogiska skolmyndigheten: Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och till berörd personal.

Förkortningar:
Barn- och ungdomshabiliteringen  (BUH)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Centrum för hjälpmedel (CFH)
Barnhälsovården (BHV)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 januari 2019

Innehållsansvarig: Eva Sund

Publicerad av Göran Schultz