Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

EU-program

Det finns framförallt tre typer av EU-program som är relevanta för den regionala nivån och som kan utnyttjas av olika aktörer i länet: Strukturfonder, Sektorsprogram och Interreg för territoriellt samarbete.

Handslag

Strukturfonderna

Strukturfonderna riktar sig mot den storregionala nivån där Örebro län ingår i Östra Mellansverige. Med strukturfonderna kan regionerna tillsammans driva utvecklingsprojekt utifrån identifierade utmaningar med strukturell förändring som mål.

Strukturfonderna kan också användas av företag och organisationer för att driva projekt och utveckla den egna verksamheten. Region Örebro län arbetar med: Regionalfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF+). Det finns även andra strukturfonder som Region Örebro län inte har prioriterat att arbeta med. Dessa är Havs- och fiskeriprogrammet som förvaltas av Jordbruksverket samt Landsbygdsprogrammet som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro.

Regionalfonden

Regionalfonden (ERUF) ska bidra till investeringar i regional tillväxt och till sysselsättning i östra Mellansverige. Programmet utgår från gemensamma utvecklingsprioriteringar bestämda av östra Mellansverige - Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Östergötlands län.

Följande tre insatsområden är prioriterade i programmet:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Tillväxtverket är den förvaltande myndigheten som ansvarar för att ta emot och ansökningar om stöd.

Vem kan söka?

Kommuner, olika offentliga organ, näringslivsorganisationer, lokala organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Det går inte att söka stöd för att utveckla den egna verksamheten inom enskilda vinstdrivande företag och organisationer.

Stöd från Region Örebro län

Region Örebro län är i första hand delaktig som medfinansiär i större, strategiska projekt som bidrar till länets utveckling. Enheten för projektstöd kan ge råd och stöd för aktörer som är intresserade av regionalfonden. Ansvariga personer för detta är Lena Kihl och Mirela Redzic.

Europeiska socialfonden (ESF), Östra Mellansverige

Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Det finns ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner.
Det finns två programområden i den regionala handlingsplanen:

  • Kompetensförsörjning (PO1)
  • Ökade övergångar till arbete (PO2)

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet och tar emot och beslutar om ansökningar.

Vem kan söka?

Kommuner, olika offentliga organ, näringslivsorganisationer, lokala organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Det går inte att söka stöd för att utveckla den egna verksamheten inom enskilda vinstdrivande företag och organisationer.

Stöd från Region Örebro län gällande socialfonden

Region Örebro län är i första hand delaktig som medfinansiär i större, strategiska projekt som bidrar till länets utveckling. Enheten för projektstöd kan ge råd och stöd för aktörer som är intresserade av socialfonden. Ansvariga personer för detta är Lena Kihl och Mirela Redzic.

 

Sektorsprogrammen

Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel energi, innovation eller utbildning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar. Det finns flera hundra sektorsprogram baserade på olika utmaningar, geografier och mål där nästan alla typer av aktörer täcks in och kan delta på olika sätt. Gemensamt för dessa program är att projekt oftast drivs mellan aktörer i flera länder, att projektinriktningen är innovativ och att resultaten ska bidra med Europeiskt mervärde.

SKL har samlat de flesta av EU:s sektorsprogram som är relevanta för kommuner, regioner och organisationer.

Via rubriken nedan kan du läsa om ett urval av de program som flest aktörer samarbetar och driver projekt inom.
Har du en projektidé som du vill driva i en internationell kontext? Då kan något av dessa sektorsprogram vara en möjlig väg. 

Med hjälp av Region Örebro läns brysselkontor Central Sweden och enheten för projektstöd har vi en god inblick i de olika programmen och kan stötta projektidéer inom dessa för länets aktörer. Kontakta Rasmus Bergander om du har frågor kring programmen.

 

Interreg – territoriellt samarbete

Interregprogrammen ska stötta europeiskt territoriellt samarbete och en ökad integration mellan regioner i olika länder inom EU och i vissa fall hela Europa. Programmen finansieras av Regionalfonden och ger organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och företag möjligheter att utveckla samarbeten i andra EU-länder. De olika Interregprogrammen täcker olika  geografiska områden och dess aktörer.

Det finns tre Interregprogram som region Örebro län har extra bra inblick i på grund av geografisk position som möjliggör deltagande och pågående projekt.

Kontakt

Rasmus Bergander, internationell utvecklingsledare, är kontaktperson för alla Interreg-program.

Interreg Central Baltic

Central Baltic Programmet kan stötta en rad olika typer av projekt och riktar sig mot flera olika aktörer från större universitet till mindre lokala organisationer. Programmet utgår från olika prioriterade områden och stöttar bland annat åtgärder som skyddar havsmiljön, stöttar entreprenörskap, ökar tillgängligheten via transportprojekt och förbättrar välståndet genom socialt inriktade projekt i centrala Östersjön. Det är ett samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Åland, Estland och Lettland där projekt kräver deltagande från aktörer i minst två av länderna.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer, lärosäten, skolor, regioner, kommuner och företag. Det är möjligt för alla typer av aktörer att söka förutom större företag.

Interreg Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet har till syfte att skapa en mer attraktiv, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Programmet är ett transnationellt samarbetsprogram och stödjer ett flertal insatser, där de fyra prioriterade insatsområdena berör innovation, naturresurser, transport och kapitalisering. I programmet ingår  Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland. Till Östersjöprogrammet söker sig ofta regioner, kommuner, myndigheter och större organisationer då projekten kräver en del administrativt stöd och ekonomisk kapacitet. Men även för att programmets mål och ambitionsnivå är relativt hög i jämförelse med exempelvis Central Baltic.

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Interreg Europa

Interreg Europa är ett Europeiskt territoriellt sammarbetsprogram med syfte att främja en ökad integration och samarbete mellan regioner i olika länder inom EU. De områden som främst finansieras av Interreg Europa är insatser inom forskning och innovation, hållbara transporter, insatser som främjar en gränsöverskirande arbetsmarknad samt utvecklingen av miljövänliga energikällor.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer och andra offentliga organisationer såsom forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande organisationer.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 november 2019

Innehållsansvarig: Rasmus Bergander

Publicerad av Sofia Kjörk

Kontakt

Internationella frågor

Rasmus Bergander
Utvecklingsledare, internationellt
072-08 49 075 

Regionalfonden

Lena Kihl
Utvecklingsledare, projektstöd
019-602 63 90

Mirela Redzic
Utvecklingsledare
019-602 65 06

Thérése Hjelseth
Områdeschef, Energi och klimat
019-602 63 66

Socialfonden

Maria Svensson Hallberg
Utvecklingsledare, Utbildning och arbetsmarknad
019-602 63 75

Ansvariga parter är:

• Strukturfondspartnerskapet
• Svenska ESF-rådet
• Tillväxtverket
• Region Örebro län, Region Östergötland, Regionförbunden i Uppsala och Sörmland samt Länsstyrelsen i Västmanlands län

Per Holmström
Koordinator för Östra Mellansverige
019-602 63 05