Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Remissperiod för ny kulturplan 2020-2023

Ett remissförslag på en ny regional kulturplan som kommer att gälla 2020-2023 har tagits fram i dialog med bland andra länets kulturinstitutioner, övrigt professionellt kulturliv, regional kulturfrämjande verksamhet, kommuner, civilsamhälle och andra kulturaktörer. Läs mer om de dialoger som genomförts.

När och var synpunkter kan lämnas

Du har möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget mellan 18 mars och 17 maj 2019.

Du kan skicka dina synpunkter via e-post. Bifoga gärna egen bilaga.

Om du skickar dina synpunkter via vanlig postgång är adressen:

Region Örebro län
Område Kultur och ideell sektor
Box 1613
701 16 Örebro

Vi behöver dina synpunkter senast 17 maj.

Märk ditt svar

Om du är utsedd till remissinstans ber vi att du märker ditt svar: ”Remissvar kulturplan dnr 19RS792”. Om du inte är remissinstans ber vi att du märker ditt svar ”Synpunkter kulturplan 19RS792”. Du ser om du är remissinstans i dokumentet i högerspalten.

Den fortsatta processen till beslut

Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas, och ett nytt förslag skapas för fortsatta politiska beslut. Det nya förslaget planeras vara klart i augusti 2019. Beslut kommer sedan att fattas i nämnden för kultur och fritid, regionstyrelsen och regionfullmäktige under hösten 2019. Den antagna kulturplanen skickas för godkännande av Statens kulturråd och börjar gälla 1 januari 2020.

Mer om länets kulturplan

Kulturplanen är en del av kultursamverkansmodellen. Genom modellen har staten överlåtit till regioner och landsting att fördela statliga verksamhetsbidrag i den egna regionen. Syftet är att öka det regionala och lokala inflytandet. Kulturplanen gäller i fyra år. Den revideras och följs upp årligen. Kulturplanen har flera olika funktioner. Kulturplanen är:

  1. en ansökan om statliga kulturmedel inom kultursamverkansmodellen för av staten särskilt utpekade områden,
  2. en beskrivning av Region Örebro läns kulturarbete,
  3. en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer,
  4. en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin.

Kulturplanen är ett politiskt styrdokument. Det innebär att kulturplanen är det verktyg de förtroendevalda har för att prioritera och styra regionalt finansierad kultur.

Den kultur som finansieras inom samverkansmodellen är av professionell art och rymmer scenkonst (musik, teater, scenisk dans), kulturarv (museum och enskild arkivverksamhet), bild och form, slöjd, filmkulturell verksamhet, litteratur och läsfrämjande samt regional biblioteksverksamhet. Det finns även andra kulturverksamheter som finansieras regionalt (utan statliga medel och utanför samverkansmodellen). Det handlar om lokala museer, fria professionella aktörer, främjare inom amatörkultur samt större kulturföreningar.

Kulturplanen 2020-2023 är framtagen av Region Örebro län i dialog med kommuner, kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, civilsamhället samt andra samhällsområden utifrån den regionala utvecklingsstrategin. Kulturplanen beslutas politiskt av Region Örebro län och godkänns av Statens kulturråd.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 mars 2019

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturplanremiss

Kontakt

Lena Adem
Kulturstrateg och utredare
0727-01 71 37

Peter Alsbjer
Regionbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Rikard Åslund
Områdeschef Kultur & ideell sektor
0706-50 45 55

Remiss-instanser