Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nätverk för regional utveckling

Utvecklingsstrategin (RUS) har tio prioriterade områden. Inom varje område finns nätverk där aktörer tillsammans arbetar för att nå målen i strategin.

 

Nätverk med anknytning till RUS, sorterade efter område i utvecklingsstrategin.

1. Näringsliv och entreprenörskap

Business Region Örebro
Styrgrupp Business Region Örebro
Business Region Örebro, Entreprenörskapsgrupp

Business Region Örebro, Näringslivsfrämjande grupp

2. Innovationskraft och specialisering

Samordningsgrupp Innovationsstödsystemet

Aktörsgrupp Innovationsstödsystemet

3. Kunskapslyft och utbildning
4. Kompetensförsörjning och matchning

Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning

Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning

3. Kunskapslyft och utbildning

REKO (Regionlat kompetensforum för vuxnas lärande)
Gysam, Gymnasiesamverkan
Gysär, Gymnasiesärskolesamverkan

VUX syv nätverk, Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledarnätverk

5. Social sammanhållning och demokrati

Specifika samverkansrådet för kultur
Chefsgrupp samverkansråd kultur
Chefsgrupp Kulturinstitutioner
Tjänstemannastödet för kultur
Nätverket för kultur och integration
Bibliotekschefer
Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län
Regionalt kulturkonsulentnätverk, fr o m 1 jan: Nätverket för regional kulturutveckling
Kultursekreterarnätverket
Danskommuner
Scenkonst utanför tätort
Regionalt konsulentnätverk för Örebro län
Samverkansmodellen nätverk/dialog kulturutövare
Nätverket för kultur och integration
Medienätverket
Nätverket för tillgänglighet på bibliotek
Digitala nätverket
Ung Peng handläggare
Folkbibliotekschefer och verksamhetsansvariga
Språknätverk inom Bokstart
Läs- och litteraturfrämjande nätverket
Skrivnätverket
Författarnätverket
Biblioterapinätverket
Konstnärliga residens i Örebro län – AiR i Örebro län
Partnerskapet för sociala innovationer
Nätverk för arbete med kultur och integration

Föreningar som har föreningsstöd från Region Örebro län

6. Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård

Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg
Tjänstemannastöd för social välfärd samt vård och omsorg
Specifikt samverkansråd för folkhälsa
Tjänstemannastöd för folkhälsa
Ifo-chefsnätverket (individ- och familjeomsorg)
BBIC-nätverket (Barns behov i centrum)
Familjerättssekreterare
Socialchefsmöte
Familjehemssekreterarnätverk
Arbetsgrupp för kunskapsstyrningsfrågor
Vård- och omsorgschefsnätverket
Samverkansledarnätverket
Funktionshinderchefsnätverket
Statistikgrupp folkhälsa
MAS/MAR-nätverket. Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt ansvarig för rehabilitering
Kommunal e-hälsa och välfärdsteknik inom Socialtjänsten
Arbetsutskott samverkan e-hälsa
Arbetsterapeuternas utbildningsgrupp
Arbetsgrupp ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)
Arbetsgrupp Kunskapslyft folkhälsa (kopplad till chefsgrupp folkhälsa)
Strategisk arbetsgrupp föräldraskapsstödsutveckling
Arbetsgrupp föräldraskapsstöd
Barnföljarnätverket

Styrgrupp samverkan för God och nära vård

7. Konsumtion och försörjning

Nätverk för hållbart resande i Örebroregionen
Fastighetsnätverket
EENet Örebro
Leverantörsnätverk

Energi- och klimatnätverket

8. Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer

Arena Röp (regional översiktlig planering)

9. Transporter och infrastruktur

Beredningsgrupp till regionala chefssamverkansgruppen för trafik och infrastruktur

LänsIT-grupp

10. Upplevelser och evenemang

Regionala destinationsgruppen

Strategigrupp Besöksnäring

Övergripande

Partnerskapet för regional utveckling i Örebro län
Statistik- och analysnätverk
Demokratinätverket
Styrgrupp digitaliseringsstrategi
Regionala samverkansrådet
EU-pris
Kommunchefs/regiondirektörsmöten, KC/RD

 

Kriterier för att vara med på denna lista:

  1. Det är grupper och nätverk kopplade till regional utveckling
  2. Det är grupper och nätverk där organisationer inom Örebro län träffas
  3. Det är grupper och nätverk som sammankallas av förvaltningen Regional utveckling eller av en organisation på uppdrag av förvaltningen Regional utveckling.
  4. Det är grupper och nätverk som möts mer än en gång per år och över flera år (inte projektgrupper, årskonferenser).

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 mars 2020

Innehållsansvarig: Susanne Rosendahl

Publicerad av Sofia Kjörk

Kontakt

Vill du veta mer om nätverken? Hör av dig till ansvarig för respektive område:

1 och 2: Kristina Eklöf

3 och 4: Ewa Lindberg 

5: Katarina Strömgren Sandh

6: Ingmar Ångman

7: Therese Hjelseth

8 och 9: Johan Ljung

10: Katarina Strömgren Sandh och Kristina Eklöf