Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Föräldraskapsstöd i Örebro län

Att erbjuda ett bra samhällsstöd till föräldrar är ett högprioriterat område. Det är viktigt att samhället erbjuder ett så brett utbud av olika insatser som möjligt, så att det når alla föräldrar. Detta oavsett familjesituation eller hur familjens livsvillkor ser ut. I artikel 18 i FN:s konvention om barnets rättigheter står det att staten ska hjälpa föräldrar.

Erfarenheter från projektet "Kompetensutveckling - föräldrastöd i Örebro län", som pågick mellan åren 2010-2012, visade på behovet av att ha en strategisk resurs som kan hålla ihop och utveckla en långsiktig och hållbar regional samverkan och struktur för föräldraskapsstödjande arbete i länet. Denna strategiska resurs finns inom området välfärd och folkhälsa.  

Kommundialoger

Under 2016 genomförde Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län kommundialoger inom området föräldraskapsstöd i länets samtliga kommuner. Kommundialogerna resulterade i en övergripande bild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till i länets kommuner. Dialogerna gav också en översiktsbild av hur arbetet med föräldraskapsstöd fungerar, vilka styrkor kommunerna har och vilka utmaningar de ställs inför. Läs mer om kommundialogerna i rapporten i högerspalten.

Regionalt nätverk

Nätverket Länssamverkan föräldraskapsstöd skapades i syfte att vara ett nav för länets långsiktiga och generella stödjande arbete i föräldraskapsfrågor. I nätverket finns Region Örebro län, länets kommuner, Länsstyrelsen, ÖLIF, ÖLBF samt Föreningen för familjecentralers främjande representerade.   

Nätverket Länssamverkan föräldraskapsstöd ska verka för att

  • alla föräldrar i regionen erbjuds ett kunskapsbaserat, behovsanpassat och likvärdigt stöd i föräldraskapet
  • öka förutsättningarna för att stödet i föräldraskapet blir likvärdigt i regionen
  • mötas utifrån olika kompetenser och uppdrag
  • sprida information och undvika parallella spår.

Sedan 2017 finns det en arbetsgrupp kopplad till nätverket med uppdrag att stödja länets aktörer i arbetet med att stärka och utveckla föräldraskapsstöd. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 september 2018

Innehållsansvarig: Marie Gustafsson

Publicerad av Ann-Louise Gustafsson

Kontakt

Marie Cesares Olsson 
Utvecklingsledare
019-602 63 22

----------------------------

Definition på "Föräldraskapsstöd"
Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk. (Regeringskansliet 2018)