Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn ska kunna tycka till om sin vård

Publicerad: 2023-08-18 15:05

För att barn ska få möjlighet att tycka till om sin vård har det tagits fram en ny barnanpassad patientenkät. I Sverige finns ingen Nationell patientenkät riktad direkt till barn under 15 år. ”När barn är patienter ska också de kunna tycka till om sin vård”, säger forskaren Agneta Anderzén Carlsson som leder forskningsprojektet.

Lappar i olika färger

Foto: privat.

I projektet arbetar Agneta Anderzén Carlsson och Ann-Sofie Sundqvist tillsammans med doktorand och forskarkollegor, från Region Värmland, Region Uppsala län och Region Dalarna.

Gruppen har utgått från en brittisk förlaga som översatts och anpassats till en svensk kontext. I processen har frågeformuläret testats tillsammans med barn som vårdats på sjukhus eller besökt en mottagning, och därefter utvecklats i omgångar.

Viktigt att barn får göra sin röst hörd

– Att ge barnen möjlighet att uttrycka sina erfarenheter om den vård de fått, med hjälp av frågor som är framtagna av barn och anpassade för olika åldrar, har varit vårt mål, säger Agneta Anderzén Carlsson,  forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län.

Trots att frågorna tagits fram tillsammans med barn och att flera av forskarna har erfarenhet av barnsjukvård, så insåg de att det inte alltid är lätt att veta vilka ord som barn i olika åldrar förstår. Till en början hade de exempelvis använt ordet uppmuntrade i en fråga: ”Uppmuntrade vårdpersonalen dig att ställa frågor om ditt besök?” och möttes av reaktionen ”Uppmuntra, betyder inte det att göra någon glad när den är ledsen?”.

Agneta Anderzén Carlsson menar att det har varit ovärderligt att få testa verktyget med barn i autentiska vårdsituationer. Ann-Sofie Sundqvist håller med och berättar att barnen också tyckte det var svårt att skilja mellan de olika typerna av rum som fanns angivna i enkäterna. Rum som fanns beskrivna var till exempel: mottagningsrum, behandlingsrum och patientrum.

– Det här kan tyckas vara självklarheter för oss som arbetar inom vården, men jag tror att många har svårigheter att skilja mellan ett mottagningsrum och ett behandlingsrum. Barnens funderingar kring benämningen av de olika rummen fick oss verkligen att tänka till, säger Ann-Sofie Sundqvist, forskningsfinansieringsrådgivare och specialistsjuksköterska inom Region Örebro län.

Berikande samarbete

Förhoppningsvis kommer det färdiga materialet att kunna användas i de verksamheter som deltagit i processen till att börja med.

– Självklart så skulle det vara roligt och kännas meningsfullt om enkäterna når spridning ut i landet och där användas både inom forskning och verksamhetsutveckling där barn och ungdomar får en möjlighet att göra sin röst hörd, säger Ann-Sofie Sundqvist.

Att delta i projekt med samverkan från flera regioner tycker både Ann-Sofie Sundqvist och Agneta Anderzén Carlsson har varit berikande och lärorikt.

– Några var nydisputerade och då blev det här ett sätt för dem fortsätta med forskning, etablera nya samarbeten och få handledarerfarenhet. Jag var lite mer senior och har fungerat som huvudhandledare. För studiens skull ser vi också att det har varit bra att involvera barn från både mindre sjukhus och kliniker samt barn från Region Uppsala län som har ett barnsjukhus, avslutar Agneta Anderzén Carlsson.

Projektet består av många delar. Det sista projektet är i planeringsfas och beräknas vara klart våren 2025. Sjukvårdsregionala forskningsrådet är det här forskningssamarbetets huvudfinansiär.

 

Medverkande i projektet

  • Agneta Anderzén Carlsson, barnsjuksköterska, medicine doktor och docent i medicin med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap, Region Örebro län, huvudsökande
  • Anna Nordlind, barnsjuksköterska och doktorand, Region Värmland
  • Ann-Charlotte Almblad, specialistsjuksköterska och medicine doktor, Region Uppsala län
  • Junia Joffer, folkhälsoanalytiker, medicine doktor, Region Dalarna
  • Ann-Sofie Sundqvist, specialistsjuksköterska och medicine doktor, Region Örebro län
  • Karin Ängeby, barnmorska och filosofie doktor, forskare i Region Värmland

Vill du veta mer om studien?

Här kan du läsa mer om studien: Barn ska kunna tycka till om sin vård

Här kan du läsa mer om forskning i samverkan: Forskning i samverkan - Sjukvårdsregion Mellansverige

Agneta Anderzén Carlsson

Agneta Anderzén Carlsson

Ann-Sofie Sundqvist

Ann-Sofie Sundqvist

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 september 2023