Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beslut om primärvården i norr är klart

Publicerad: 2024-04-25 14:42

Idag fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om hur primärvården i den norra länsdelen ska utvecklas framöver för att kunna tillgodose länsinvånarnas framtida vårdbehov. Dagens tre vårdcentraler i Lindesbergs kommun blir nu en gemensam vårdcentral med mottagningar i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Storå.

I den norra länsdelen ses en minskande och åldrande befolkning vilket resulterar i att antalet patienter per vårdcentral blir allt färre. Samtidigt har Region Örebro län, liksom övriga regioner, utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen.

En vårdcentral med fyra mottagningar

Dagens tre vårdcentraler i Lindesbergs kommun blir nu en gemensam vårdcentral med mottagningar i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Storå, vilket innebär att vi samlar våra resurser för patienterna i Lindesbergs kommun. Öppettider och vårdutbud i Lindesberg förblir desamma som tidigare, medan mottagningarna i Storå, Frövi och Fellingsbro kommer att ha skiftande öppettider och olika former av vårdutbud. Tillsammans ska mottagningarna uppfylla de krav som åligger en vårdcentral.  

Målet är att den hälso- och sjukvård som behövs ofta ska finnas nära. Därför kommer det fortsatt finnas mottagningar på alla orter, precis som idag, men med varierat innehåll.

Exakt hur det kommer att se ut är inte klart än. Det är ett pågående arbete inom verksamheten. Utifrån det beslut som fattats idag kommer vi att arbeta för att möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård i Lindesbergs kommun på bästa möjliga sätt, säger verksamhetschef Ulrica Vidfelt.

Ska ni lägga ner vårdcentraler?

Nej, det kommer fortsatt finnas vårdcentralsmottagningar på alla orter precis som idag. Vi behöver däremot göra ändringar i vårdutbudet och öppettiderna i Frövi, Fellingsbro och Storå. Det som inte erbjuds på närmsta mottagning kommer man kunna få hjälp med på Lindesbergs vårdcentral alternativt på annan mottagning om det är önskvärt. Med andra ord kommer vi inte lägga ner, men förändra. Du som patient kan vara trygg med att du kommer få dina behov tillgodosedda – men ibland på en annan plats än den du varit van vid tidigare.

Varför gör ni de här förändringarna?

För att vi nu och i framtiden ska kunna erbjuda god, säker och jämlik vård. Demografin förändras, vi blir fler äldre och färre i arbetsför ålder, vilket innebär att dagens utmaningar med att kompetensförsörja kommer att bli än tuffare. Vi har redan nu ett skört bemanningsläge. Den förändrade demografin medför också att vårdcentralernas antal listade minskar varje år i norra länsdelen, det i sin tur innebär att finansieringen minskar. Därför måste vi göra anpassningar för att nyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt för alla de som behöver oss. Vi har dessutom en tuff ekonomisk situation vi behöver bidra till att ta ansvar för.

Finns det verkligen pengar att spara på förändringarna?

Genom en samordna oss skapas möjligheter till ökad resurseffektivitet och hyrläkarberoende kan minskas. Men förändringarna kopplat till det här uppdraget handlar främst om att vi behöver göra anpassningar utifrån bemanningsutmaningar och demografiska förändringar.

Har det inte gått för fort?

Utifrån arbetsmiljöaspekter och för att kunna lösa vårt uppdrag kan vi inte vänta utan behöver komma framåt. Med det sagt betyder det inte att allt är hugget i sten nu, utan vi har fortfarande en resa att göra. Att samla personal under en och samma vårdcentral, ha mottagningar som inte behöver ha fullt vårdutbud eller öppet hela dagarna innebär att vi nu och framöver kan vara mer flexibla och anpassa utbud och arbetssätt efter behov och förutsättningar.

Hur har processen sett ut – hur har man kommit fram till det här?

I höstas beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om ett så kallat färdplansuppdrag med syfte att ta fram en beskrivning och ett förslag för samarbetsområden, utbud och utbudspunkter inom primärvården.

Vi i norra länsdelen blev först ut och har sedan dess tittat på och analyserat flera olika förslag om hur vårdcentralerna i norra länsdelen kan och bör anpassas med hänsyn till demografisk utveckling, förväntade vårdbehov, kompetensbehov, utveckling av IT-stöd och AI, kvalitet, tillgänglighet och ekonomi.

Trots att det smärtade landade vi i att det nu beslutade förslaget är det bästa möjliga. Det är inte roligt att behöva ändra på något som fungerar bra, men vi måste vara realistiska och anpassa oss utifrån rådande förutsättningar.

Vad händer nu?

Nu jobbar vi, både chefer och medarbetare i olika professionsgrupper, vidare utifrån beslutet för att möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård i norra länsdelen på bästa möjliga sätt. Utöver omstruktureringen av vårdcentralerna i Lindesbergs kommun tittar vi också på nya arbetssätt och ökade samarbetsmöjligheter mellan länsdelens samtliga vårdcentraler.

När sker förändringar?

Strukturförändringarna av vårdcentralerna i Lindesbergs kommun, att dagens tre vårdcentraler kommer att bli en gemensam vårdcentral med mottagningar i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Storå planeras att genomföras i slutet av augusti. Innan dess väntar en sommarsamordning med start i början av juni, där vårdcentralerna samordnar likt tidigare somrar för att kunna bevilja sommarsemestrar och samtidigt erbjuda god och patientsäker vård.

Varför förändrar ni primärvården i just norra länsdelen?

Färdplansuppdrag pågår på flera håll inom förvaltningen och kommer att ges till resterande verksamhetsområden inom primärvården. Alla länsdelar har lite olika förutsättningar, så inget uppdrag kommer bli det andra helt likt, men gemensamt är att vi behöver titta på hur vi kan samarbeta i större utsträckning och nyttja våra samlade resurser på bästa möjliga sätt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2024