Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Covid-19 inte längre en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

Publicerad: 2022-03-31 10:51

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april. Sjukdomen fortsätter dock att vara anmälningspliktig och ska fortfarande smittspåras i vård- och omsorgsmiljöer. Rekommendationerna om vem som bör provtas för covid-19 ändras inte heller.

- Utifrån det nya pandemiläget, att många vaccinerat sig mot covid-19 och att situationen är tillräckligt stabil, har riksdagen i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan utifrån regeringens proposition, beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Covid-19 kommer dock att vara fortsatt anmälningspliktig, enligt regeringens beslut. Det betyder att konstaterade fall ska anmälas från det kliniska laboratoriet till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

- Anmälningsplikten finns kvar för att vi ska kunna motverka spridning inom riskmiljöer såsom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, säger Gunlög Rasmussen.

Fortsatt smittspårning inom vård och omsorg

Smittspårningen av covid-19 kommer fortsatt att finnas kvar i vissa miljöer. Under hela pandemin har Folkhälsomyndigheten prioriterarat att särskilt skydda riskgrupper från smitta. Vaccination är den mest effektiva åtgärden för att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Men vaccination ger inte ett fullständigt skydd och därför behövs fortsatta åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 till riskgrupper.

- Enligt Folkhälsomyndighetens beslut ska smittspårning fortfarande ske när fall av covid-19 upptäcks inom slutenvård och omsorgsverksamhet som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, säger Gunlög Rasmussen. 

Testning inom vård och omsorg fortsätter som tidigare

Rekommendationerna om vem som bör provtas för covid-19 förändras inte den 1 april. Verksamheter ska fortsatt vara uppmärksamma på symtom hos patienter, omsorgstagare och personal och då ta prov. Lådorna finns kvar för den personal inom vård och omsorg som omfattas av rekommendationerna kring testning.

Följande grupper rekommenderas testning vid symtom, även milda, på covid-19:

Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.
Personal och patienter inom hälso- och sjukvård.
Personal och omsorgstagare inom omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 (såsom SÄBO, hemtjänst, dagverksamheter och LSS-verksamheter)

Fakta/Definitioner av sjukdomar enligt smittskyddslagen

Med allmänfarliga sjukdomar menas smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.
Med samhällsfarliga sjukdomar menas allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.
Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska utan dröjsmål anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Smittskyddsläkaren har huvudansvar för smittskyddet i regionen. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen ingår ett 60-tal sjukdomar.
Källa: www.regeringen.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2022