Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

De flesta patienter är nöjda efter besök på akutmottagningarna

Publicerad: 2023-03-09 13:08

Patienter som besökt en akutmottagning i länet under oktober månad förra hösten har deltagit i en nationell patientenkät, (NPE). Frågorna är indelade i sju olika svarsområden.

De flesta trygga med vården

Resultatet av undersökningen visar på ett gott omhändertagande och att majoriteten av patienterna har känt sig trygga med vården.
82 procent har ett positivt helhetsintryck av akutmottagningarna i länet. Det följer rikets resultat relativt väl. Men jämfört med den föregående undersökningen 2020 så är det en minskning då hela 86 procent var positiva.

Men andelen nöjda patienter ligger fortfarande på en hög nivå och bäst resultat fick akutmottagningarna när det gäller tillgänglighet. Cirka 84 procent svarar positivt på frågor om vårdens närhet, kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och patientens anhöriga.

Nöjda med respekt och bemötande

Patienterna är också nöjda med respekt och bemötande. Det är frågor som handlar om ifall personalen bemötte dem med medkänsla, engagemang och omsorg. 83 procent svarade positivt.
Mindre nöjda var patienterna när det gällde frågor inom Information och kunskap. Det var 65 procent som svarade positivt på frågor om exempelvis information om förseningar, väntetider eller om man fick svar på sina frågor på ett begripligt sätt.
Generellt är män är mer nöjda med vården än kvinnor. Äldre är också mer nöjda än yngre åldersgrupper.

Värdefulla synpunkter

I verksamheterna har man nu haft möjlighet att analysera och fundera på resultaten.
- Det är roligt att se att vi har en jämförelsevis hög svarsfrekvens på akutmottagningen i Lindesberg, det tyder på ett stort engagemang i befolkningen, säger Benny Lekberg, chef på akutmottagningen i Lindesberg. En anledning till att resultatet för 2022 generellt har sjunkit något jämfört med 2020 kan vara att vi nu ser en ökande patienttillströmning till akutmottagningen efter pandemin, vilket leder till att väntetiderna blir något längre. Utfallet i patientenkäten tar vi med oss i verksamhetens förbättringsarbete, där vi kommer att lägga särskilt fokus på information till patienter om såväl väntetid som sjukdomstillstånd."

Och Ulrica Hyvönen. Verksamhetschef för sjukhusverksamheten på i Karlskoga lasarett håller med.
- Som alltid är det viktigt och värdefullt att få synpunkter från de som besöker vår akutmottagning, vi kommer ta vara på resultaten och att jobba vidare i vår strävan att alltid förbättra oss".

Om nationell patientenkät

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.Alla regioner i Sverige deltar i mätningen samtidigt. Mätningen sker vartannat år.

I Örebro län skickades sammanlagt 1500 enkäter ut och av dem har 39 procent lämnat in svar på de sammanlagt 47 frågor som enkäten innehöll.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Ta del av resultatet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023