Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samverkan kring digitala lösningar ger bättre samhällsservice

Publicerad: 2021-03-05 10:31

Hur kan samhället nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger för att skapa mervärde och livskvalitet åt länets invånare och näringsidkare? Det är en svår fråga men i Örebro läns digitaliseringsstrategi för åren 2021-2026 tas de första stegen med att peka ut en länsgemensam riktning för de kommande årens digitaliseringsarbete.

- Vi har tagit ett digitalt språng och mångas vardag är beroende av att digitala verktyg fungerar, det säger Sandra Spjuth, digitaliseringskoordinator på Region Örebro län.
- Gymnasieelever går i skolan och många jobbar hemifrån. Andra umgås med vänner via digitala verktyg eller bokar och besöker vården digitalt.

Pandemin har verkligen gjort att digitaliseringsarbetet snabbats på inom den offentliga sektorn och det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen. Pandemin har också skapat större klyftor i samhället eftersom det ställts högre krav på digital kompetens både privat och på jobbet. Behovet av bra uppkoppling är också något som blivit extra tydligt under pandemin.

Bättre samhällsservice genom digitala tjänster

Att ha tillgång till snabbt bredband är ett mål för digitaliseringen i Örebro län, men strategin fokuserar även på hur vi kan använda digitaliseringen för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd till glädje för patienter, resenärer, företagare och övriga länsinvånare. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda en än bättre samhällsservice, öka invånarnas delaktighet och stärka näringslivets konkurrenskraft.

- Istället för att varje kommun ska ta fram lösningar för samhällsservice har vi bestämt oss för att jobba tillsammans. Vi har fem fokusområden:

  • Digital infrastruktur - Hela Örebro län ska ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.
  • Digital kompetens - I Örebro län ska alla kunna använda och utveckla sin digitala kompetens.
  • Digital trygghet - I Örebro län ska det finnas de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt ska ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället
  • Digital innovation - I Örebro län ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas
  • Digital ledning - I Örebro län ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering

- Digitaliseringen är inte ett mål i sig. Vi som bor och driver företag i länet har andra förväntningar och behov av service än för 20 år sedan. Digitaliseringen ska underlätta när vi offentliga aktörer utvecklar våra vanliga verksamheter och förändrar våra arbetssätt för att kunna möta dessa nya behov som finns hos invånare och näringsidkare i länet, avslutar Sandra Spjuth, som drömmer om ett smart, jämlikt och inkluderande samhälle där det digitala är en möjliggörare.

Fakta om strategin

Digitaliseringsstrategin är ett samverkansdokument och fokuserar på vad vi i länet tillsammans kan samverka kring för att erbjuda bättre samhällsservice, öka invånarnas delaktighet och stärka näringslivets konkurrenskraft. Genom att samverka kring dessa frågor skapar vi en ökad kapacitet och det ger oss bättre möjligheter att fokusera på det som ger störst nytta för våra invånare.

Nästa steg i processen är att ta fram en handlingsplan och den är för närvarande ute på remiss bland alla samverkande organisationer.

Bakom strategin står alla länets kommuner, Länsstyrelsen i Örebro och Örebro universitet och Region Örebro län. Arbetet samordnas av Staben Digitalisering.

Omslagsbild med en illustration där två personer framför skärmar i olika storlekar.
Staben Digitalisering

Sandra Spjuth

regional digitaliseringskoordinator

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023