Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digitalt pilotprojekt för patienter som lever med inflammatorisk tarmsjukdom

Publicerad: 2021-05-07 13:20

Under våren startar ett pilotprojekt med digital monitorering av vuxna IBD-patienter på medicinmottagning 4, USÖ. IBD Home är en e-tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Daniel Bergemalm specialistläkare Medicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

Så går det till

Patienterna tar prover och rapporterar sina symtom till sjukhuset via ett självtest och en app i mobilen. Med hjälp av IBD Home kan patienten själv bättre tolka sina symtom och i viss utsträckning undvika eller mildra skov i sjukdomen.

Resultatet visas i applikationen IBD Home i mobilen och skickas av patienten till det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. På så sätt kan vårdpersonal följa patientens tillstånd på distans och kalla till besök vid behov. Detta ger personalen kunskap om graden av inflammation i tarmen och kan på så sätt bättre förstå patientens symtom och ändra medicinering vid behov. 

Patienterna kan ta mer ansvar och vi kan hjälpa till i förebyggande syfte

Ulla-Britt Widén som är ansvarig IBD-sjuksköterska på medicinmottagning 4 berättar att det kommer att bli enklare att få svar på patienternas mående mer regelbundet – oberoende om de har symtom eller inte. Patienten testar och skattar sig själv och genom IBD Home kan vi hjälpa till i förebyggande syfte innan patienten får symtom. Ulla-Britt tror att det kommer bli bättre för patienterna som kan ta mer ansvar och ta sina test hemma och få svaret snabbt och smidigt. 

Patienterna kan få anpassad vård och medicinering utifrån sina resultat

Daniel Bergemalm är projektledare och specialistläkare på gastrosektionen. Daniel  berättar att IBD Home finns i andra regioner sedan några år tillbaka, och att vi äntligen kan testa detta hos oss. Huvudsyftet är att öka delaktigheten hos patienterna.

Många är unga när de insjuknar och ska leva hela livet med en kronisk sjukdom. Därför behöver vården och patienten skaffa sig en gemensam bild av hur behandlingen ska se ut över tid.

Med IBD home blir patienten delaktig och kan därigenom lära känna sin sjukdom och förstå sin behandling bättre. Som det är idag kan vi inte provta och träffa alla patienter så ofta som skulle vara optimalt (var 3-6:e månad) och vi begränsar då deras möjligheter till bra vård. Tack vare IBD Home kan patienterna själva rapportera hur de mår och sedan få anpassad vård och medicinering utifrån sina resultat.

Skapar trygghet och lägre kostnader

Syftet med egenmonitorering är att patienten ska kunna sköta och kontrollera mer av sin vård och hälsa själv, vilket i sin tur skapar ökad trygghet. Egenmonitorering ska också leda till bättre användning av hälso- och sjukvårdens resurser, där möjligheten att upptäcka försämringsperioder i ett tidigt skede, gör att man kan undvika onödiga och kostsamma besök på akutmottagningar och inläggningar.

Se film från Västra Götalandsregionen om IBD Home

Faktaruta

  • Medicinmottagning 4 på USÖ har drygt 2400 patienter med IBD.
  • Egenmonitorering är ett område i "Målbild 2030 för hälso- och sjukvården".
  • Digitala tjänster för egenmonitorering är även en del i omställningen till nära vård, inriktningsmål 1 i Vision e-hälsa 2025 är "Individen som medskapare".
  • I genomförandeplan 2020-2022 lyfts bland annat digitala tjänster för egenmonitorering fram.
  • En ytterligare pilottest inom egenmonitorering kommer att genomföras under hösten 2021 för patienter med hjärtsvikt.
  • IBD Home har utvecklats i samarbete mellan svenska specialister på mag- och tarmsjukdomar, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret SWIBREG, Telia, läkemedelsföretaget AbbVie och företaget bakom det hembaserade testet av inflammationsmarkören, Bühlmann.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021