Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

En bra sommar för länets hälso- och sjukvård

Publicerad: 2023-09-08 09:58

Sommaren är en tid av utmaningar för hälso- och sjukvården i Sverige och i Örebro län. Länets invånare ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård samtidigt som medarbetarna ska kunna ta ut sin välförtjänta semester. Med detta sagt visar en uppföljning av sommaren 2023 att verksamheten fungerat bra.

Sjuksköterska hjälper patient i säng

Färre inläggningar och något fler vårdplatser än tidigare är sammanfattningen efter sommaren.

Efter det att den gångna sommaren följts upp står det klart att Region Örebro län har genomlevt en bättre sommar än den föregående.

Akutmottagningarna tog emot ungefär lika många patienter sommaren 2023 som sommaren 2022 medan andelen inläggningar var något lägre, 21 procent i år jämfört med 22 procent år 2022. Även antalet operationer som genomfördes var ungefär detsamma som tidigare år.

När det gäller antalet disponibla vårdplatser så var dessa något fler i sommar jämfört med föregående sommar och situationen inom förlossningsvården har varit bättre i år än tidigare.

Anledningarna till det förbättrade läget är flera men värt att nämna är att utskrivningsavdelningen är en av åtgärderna som gett gott resultat.

– Vi vill rikta ett stort tack till medarbetarna inom hälso- och sjukvården. Det är många som har jobbat hårt och genomfört berömvärda insatser så att verksamheten kunde uppnå ett bra resultat till glädje för våra patienter. Bra arbetssätt, effektiva metoder och god planering - vilket också är av stor vikt - har underlättat under sommarmånaderna med en god och patientsäker vård, säger Behcet Barsom (KD), Jenny Steen (S) och Anna Gunnarsson (C), hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2023