Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fokus på ekonomin när hälso- och sjukvårdsnämnden antog nästa års verksamhetsplan

Publicerad: 2023-11-16 13:02

Vid dagens sammanträde antog hälso- och sjukvårdsnämnden nästa års verksamhetsplan med budget. Ett stort fokus ligger på att fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och produktiv hälso- och sjukvård som bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Hälso- och sjukvården befinner sig precis som Region Örebro län i ett tufft ekonomiskt läge vilket kräver stora kostnadsreduceringar. Utöver det tuffa ekonomiska läget förväntas vårdbehovet öka som en konsekvens av att länets invånare blir både fler och äldre samt att det ställs allt högre krav på tillgängligheten till vården. Sist, men inte minst, förväntas kompetensförsörjningen bli problematisk framöver. Allt detta präglar den verksamhetsplan med budget som kommer att gälla under nästa år.

- I verksamhetsplanen har vi formulerat de mål och uppdrag som ska ge länsinvånarna bästa möjliga hälso- och sjukvård givet de förutsättningar som råder. Med det sagt kommer naturligtvis mycket av vårt och verksamheternas arbete under det kommande året att vara inriktat på att minska kostnaderna så att de ryms inom den budget vi har tilldelats. Vi måste ha en hållbar verksamhet och en ekonomi i balans, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Hälso- och sjukvården står inför flera stora utmaningar framöver, inte minst bemanningsmässigt och om vi ska kunna hantera detta måste vi se över hela verksamheten. Det gäller både arbetssätt och struktur, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under år 2023 har en utvecklingsplan för hälso- och sjukvården tagits fram. I den planen beskrivs hur hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett effektivt och produktivt sätt. Med den som grund kommer sen konkretiseringar göras i form av färdplaner inom respektive område.

Det beslut som fattades av nämnden i dag ger inte alla de svar som krävs för att säkra omställningen av hälso- och sjukvården.

- Utvecklingsplanen ska snarare ses som en ram och en inriktning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Med den som grund har förvaltningen fått en rad uppdrag som ska återrapporters till nämnd innan beslut fattas om eventuella förändringar i verksamheten, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2023