Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förebyggande insatser med Omställningsfonden

Publicerad: 2023-03-19 21:06

Vart tredje år tilldelas Region Örebro län en summa pengar att söka insatser för från Omställningsfonden. ”Pengarna kan till exempel användas till förebyggande kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare för att möta framtidens kompetensbehov”, berättar Anna Nilsson, regionens samordnare för Omställningsfonden.

Studenter, Region Örebro län

Under åren har insatserna för omställning skiftat i karaktär. Foto: GettyImages.

Kompetensutvecklingsinsatser via Omställningsfonden grundas på Kompetens- och omställningsavtalet. Avtalet förnyades förra året och en förändring var då att alla medarbetare, som har jobbat ett visst antal månader, har möjlighet att få träffa en coach som erbjuder generell karriär- och studierådgivning till skillnad mot regionens eget Kompetenscenter.

Potten pengar för åren 2021-2023 var 8,2 miljoner kronor. De senaste sex åren har regionen fått medel till cirka 20 olika insatsområden.

– Vissa insatser rör ett fåtal medarbetare och vissa ett större antal, men uppskattningsvis är det flera hundra medarbetare som fått kompetensutveckling med medel från Omställningsfonden, säger Anna Nilsson.

Hon berättar att syftet med fonden är indelat i tre delar – förebyggande och kompetenshöjande insatser, karriär- och studierådgivning för medarbetare under anställning samt stöd när anställningen tar slut.

I Annas uppdrag ingår att inventera och löpande analysera behovet av kompetensutveckling för medarbetarna i samtliga förvaltningar. I det arbetet samverkar hon med förvaltningarnas HR-funktioner och chefer. Vartannat år genomförs en större genomlysning av Region Örebro läns kompetensförsörjningsbehov genom en kompetensförsörjningsanalys.

Varierade insatser genom åren

Under åren har insatserna för omställning skiftat i karaktär. Det har varit allt ifrån att stärka sjuksköterskor, införandet av vårdnära service och utbildning av personal när behovet funnits. Ifall chefer eller medarbetare har förslag på insatser att söka stöd för går det bra att kontakta samordnaren.

Den första utbildningsomgången med den interna utbildningen i sjukdomsklassifikation startade hösten 2021. Det är en insats som görs för medicinska vårdadministratörer inom specialistvården.

– Vi såg ett behov av att höja kompetensen för medicinska vårdadministratörer gällande sjukdomsklassifikation. En enhetlig klassificering höjer kvaliteten på utdata vid uppföljningar. Vårens kurs har börjat men det kommer en ny chans att gå kursen till hösten, säger Anna Nilsson.

Skulle det vara så att en medarbetare kommer att avsluta sin anställning inom regionen erbjuds individuella insatser under förutsättning att grundvillkoret uppfylls, arbetat ett visst antal timmar per månad inom en viss tidsram.

– Det gäller oavsett om medarbetaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga eller om en tidsbegränsad anställning har upphört.

Möjlighet att söka omställningsstudiestöd

En ny insats som alla kan söka är omställningsstudiestöd. Då är tanken att man ska studera till något som stärker ens ställning på arbetsmarknaden.

– Det kan vara att utbilda sig till sjuksköterska som är ett bristyrke. Sedan den 1 oktober är det 25.000 personer som har ansökt i landet. Det är CSN som håller i de besluten och tyvärr kommer inte alla att kunna få ett positivt svar men det är jätteroligt att det har varit ett så stort intresse, avslutar Anna Nilsson.

Vad är Omställningsfonden?

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, samt fackförbunden Kommunal, Offentlighetsanställdas förhandlingsråd, OFR, och AkademikerAlliansen.

Porträttfoto: Elin Abelson. 

Anna Nilsson, regionens samordnare för Omställningsfonden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 mars 2023