Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Försämring i ungas mående och tobaksvanor

Publicerad: 2023-06-01 09:20

De flesta ungdomar på högstadiet och gymnasiet mår bra och de avstår från tobak. Men andelen som mår bra har minskat de senaste tio åren och den positiva trenden med minskande tobaksbruk ser ut att ha stannat av.

Det visar de första resultaten i Region Örebro läns undersökning Liv & hälsa ung 2023 som besvarats av drygt 7 100 skolelever i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet. För första gången har också en anpassad version besvarats av drygt 300 elever i grund- och gymnasiesärskolan.

Minskad andel som mår bra och ökande könsskillnader

När länets ungdomar får skatta sitt eget mående säger en majoritet att de mår bra, men det är inte alla ungdomar som skriver under på den positiva känslan. Precis som tidigare år säger sig tjejerna må sämre än killarna och i årets mätning har gapet mellan könen ökat ytterligare. Dessutom har andelen elever som svarat att de mår ”bra” eller ”mycket bra” på frågan ”Hur mår du oftast?” minskat markant de senaste tio åren. Från 77 procent till 58 procent bland tjejer och från 89 procent till 80 procent bland killar mellan åren 2014 och 2023. Även i särskolan ses könsskillnader då det är drygt åtta av tio tjejer och drygt nio av tio killar som svarat att de oftast mår bra.

Positiv trend för tobaksbruk bruten

Liv & hälsa ung 2023 visar vidare att den trend med minskad andel dagligrökare ser ut att ha brutits bland elever i årskurs 7 och 9. Det beror troligtvis på att andelen som röker vape/e-cigaretter har ökat. Motsvarande ökning av andelen dagligrökare ses inte bland elever i gymnasiets år 2, där andelen dagligrökare fortsätter att gå ner.

Andelen som snusar dagligen har ökat sedan den senaste mätningen år 2020. Särskilt stor är ökningen bland tjejer i år 2 på gymnasiet där andelen som snusar dagligen har ökat från 3 procent till 13 procent, varav 12 procent av tjejerna använder nikotinsnus (vitt snus) dagligen.

– Det är allvarligt att den upplevda hälsan bland länets ungdomar ser ut att försämras, att det fortfarande finns stora skillnader mellan könen i hur de upplever den egna hälsan och att tobaksbruket tenderar att öka. Den negativa utvecklingen måste vi nu bryta genom att tillsammans med skolorna och kommunerna arbeta vidare för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i länet, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

På marknadsafton torsdagen den 1 juni finns tobaksavvänjare och annan personal från Region Örebro län på plats vid Rådhuset på Stortorget i Örebro. Där kan besökare få både information om, och råd och stöd för, att sluta med tobak och nikotin.

Fortsatta analyser

Undersökningen omfattar en mängd ytterligare frågor som utgör ett värdefullt material för att förstå och studera samband mellan skydds- och riskfaktorer och hälsa samt för att identifiera särskilt utsatta grupper bland länets ungdomar. Exempelvis kan nämnas att 20 procent av tjejerna och 6 procent av killarna uppger att de någon gång under de senaste tre månaderna avsiktligt har skadat sig själva. Bland tjejer har även andelen som ofta känner sig nedstämda och/eller irriterade/arga ökat sedan den förra mätningen. Samtidigt ses en minskning bland tjejer av andelen som har gott psykiskt välbefinnande.

–Nu ska vi fortsätta våra analyser för att ta fram ett bra underlag för ledning och styrning av våra verksamheter mot en god, jämlik och jämställd hälsa, säger Carina Persson, epidemiolog inom Region Örebro län.

Sedan senaste ordinarie Liv & hälsa ung-undersökning har en pilotundersökning genomförts i särskolan för att se om en särskilt anpassad enkät kunde genomföras bland dessa elever. Då detta föll väl ut beslutades att en undersökning skulle genomföras bland samtliga särskoleelever i grundsärskolan motsvarande högstadiet samt i gymnasiesärskolan. En kvalitativ studie med fokusgrupper bestående av elever i nian har också genomförts under perioden.

–Den kvalitativa undersökningen kommer att utgöra ett bra komplement när vi ska tolka de resultat vi ser i den ordinarie undersökningen. Vi är också mycket glada att kunna komplettera bilden med särskoleelevernas situation, säger Linda Bååk, analytiker inom Region Örebro län.

Kontakt

Behcet Barsom, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36

Linda Bååk, analytiker, staben hållbar utveckling, telefon: 076-802 71 86

Carina Persson, epidemiolog, staben hållbar utveckling, telefon: 072-742 74 82

______________________________________________________________

Fakta om undersökningarna

Drygt 7 100 av Örebro läns skolelever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet har besvarat frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i undersökningen Liv & hälsa ung 2023. Undersökningen genomförs för åttonde gången av Region Örebro län i samverkan med länets skolor. För första gången genomfördes år 2023 även en motsvande undersökning anpassad för elever i grundsärskolan motsvarande högstadiet samt i gymnasiesärskolan. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna, RF-SISU och andra organisationer samt som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. Resultat och rapporter publiceras löpande på Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/livohalsaung

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2023