Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning som bidrar till kunskap om återhämtning efter operation

Publicerad: 2024-04-23 10:05

Sedan tidigare har det varit känt att patientens ämnesomsättning ändras på cellnivå efter en operation. Men inte vad det beror på. ”Vi ville se om kroppens inflammation hade något med saken att göra. Går det att påverka dessa system för att minska riskerna med kirurgi vid tarmcancer?”, säger forskaren Bayar Baban vid Universitetssjukhuset Örebro.

Bayar Baban

Forskaren Bayar Baban. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

I sin avhandling har Bayar Baban kartlagt djupgående hur kroppens inflammation och ämnesomsättning reagerar på kirurgi. Han ville veta om det kan vara systemen i kroppen och rubbningarna som blir vid en operation som ger komplikationer. Det är viktig kunskap att få fram eftersom förändringar tidigare har visats vara kopplade till risk för komplikationer och fördröjd återhämtning samt läkning efter operation.

– När det gäller inflammationen har vi särskilt undersökt hur det så kallade inflammasomet aktiveras. Detta proteinkomplex spelar en nyckelroll i vårt primära inflammatoriska svar, men vår kunskap om dess roll vid kirurgiska ingrepp är fortfarande mycket begränsad, säger Bayar Baban, överläkare och sektionschef inom verksamhetsområde kirurgi i Region Örebro län samt tidigare doktorand vid Örebro universitet.

Bayar Baban blev överraskad av resultatet som visade att inflammasomets aktivitet minskade under det kirurgiska ingreppet.

– Det kan bero på att vi har mätt i celler som är i blodet och inte i såret och det kanske är därför inflammasomet inte reagerar lika starkt, att kroppen inte vill öka inflammasome aktiviteten i blodet utan bara där skadan skett, förklarar han.

Påverkar val av operationsmetod kroppens reaktionsmönster?


– Vi ville även undersöka om det är någon skillnad på de två olika operationsmetoderna, titthålskirurgi och öppen kirurgi när det kommer till graden av inflammation och så kallad insulinresistens, vilket innebär förändrad ämnesomsättning, i kroppen efter en operation.

Forskningen visade att titthålskirurgi ger en lägre grad av inflammation. Däremot visade resultatet ingen skillnad mellan operationsmetoderna i det metabola systemet, när det gäller kroppens känslighet för insulin, som spelar en avgörande roll för återhämtningen.

– Vidare fann vi att den så kallade clamp-metoden är det bästa sättet att mäta kroppens insulinkänslighet. Det är en komplex metod som inte är så vanlig i Sverige, säger han.

Resultaten från forskningen är värdefulla bitar i kartläggningen av kroppens reaktion vid en operation.

– Det ger en fingervisning i hur vidare forskning inom området kan riktas. Förhoppningen är att man ska hitta ytterligare sätt att kunna förbättra återhämtningen efter operation, avslutar han.

Faktaruta

  • Clamp-metoden – en metod som mäter kroppens insulinkänslighet. Det är ett mått på kroppens sockeromsättning och dess möjlighet att reagera på hormonet insulin.
  • Inflammasomer – är ett proteinkomplex i immunsystemet som spelar en nyckelroll i kroppens primära inflammatoriska aktivitet, som svar på skador eller infektioner.

Här kan du läsa Bayars avhandling - Colorectal cancer and surgery: Insights into insulin resistance and inflammatory markers

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 april 2024