Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fyra nya studierektorer

Publicerad: 2023-01-23 13:45

Under hösten har fyra nya studierektorer påbörjat sina tjänster vid regionens Utbildningscentrum. ”Som studierektor är jag inte chef, men känner ändå stort patos att leda våra blivande kollegor tryggt genom deras sista del av sin utbildnings- och AT-tid” säger Anna Lindén Wikblom, studierektor inom Nära vård.

Fyra nya studierektorer

Ellen Harbom, Anna Lindén Wikblom, Maria Björkgren och Maria Fjällhed. Foto: Elin Abelson.

Studierektorerna har ett gemensamt intresse för utbildningsfrågor och vill skapa utbildningsaktiviteter för regionens AT- och BT-läkare samt PTP-psykologer. Uppdraget är en viss procent och alla delar sitt uppdrag med sin ordinarie tjänst.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med viktiga utvecklings- och utbildningsfrågor med syfte att förbättra både lärandemoment och arbetsmiljö för AT-läkarna, berättar Maria Björkgren som till vardags arbetar som ST-läkare inom  Allmänpsykiatrin. 

Ny roll inom specialiserad vård

Inom området specialiserad vård har den här tjänsten inte funnits tidigare. Nu har Ellen Harbom, ST-läkare i ortopedi, tagit sig an rollen för första gången.

– Tjänsten har på AT-läkarsidan endast funnits inom psykiatri och nära vård. Därför utformas mitt uppdrag lite mer under vägens gång än för de andra övergripande studierektorerna. I mina tidigare pedagogiska uppdrag har utformning och genomförande av utbildningsmoment varit i centrum. Det gör att jag naturligt hamnar mer i sammanhang där min erfarenhet kring detta kan vara till nytta, säger Ellen Harbom.

Samarbete med universitet             

För Maria Fjällhed, psykolog vid Rehabiliteringsmedicinska smärtmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro, innebär den nya rollen att förse Örebro universitetet med ett visst antal praktikplatser varje termin samt utvärdera kandidaternas praktikperiod. Hon ska även förse Örebro universitetet med ett visst antal praktikplatser inom regionen varje termin.

– Jag har i mitt uppdrag ett övergripande ansvar för utvärdering och kvalitetssäkring av PTP-tjänstgörings plaster inom regionen samt att inventera möjliga sådana, säger Maria Fjällhed, studierektor för PTP-psykologer och psykologkandidater.

Foto av Anna Lindén Wikblom

Anna gör sitt studierektorsuppdrag på deltid 30 procent och arbetar resterande tid som ST-läkare i allmänmedicin på Olaus Petri vårdcentral. Hon ser på studierektorsuppdraget som  ett välkommet avbrott, om än tidsmässigt och logistiskt utmanande, från hennes kliniska vardag som blivande distriktsläkare.

Hon ansvarar för utbildningen av AT-läkare under deras primärvårdsblock i Örebro-Söder, Norr/Lindesberg och Väster/Karlskoga, där hon planerar deras undervisning som innehåller föreläsningar och praktiska övningar som hålls av läkare inom regionen samt ett par av de seminarier som erbjuds under hela AT-utbildningen. Utbildningsupplägget är förlagt till onsdagseftermiddagar. Anna deltar även i planeringen av introduktionsveckorna för blivande AT- och BT-läkare.

En stor utmaning hon ser inom primärvården är underbemanningen och att det finns risk att det spiller över på AT-läkarna i form av stress, arbetsmiljö och svårigheter att nå sina AT-mål. Det är tur att Anna har ett hjärta som klappar extra för våra utbildningsläkare och vill skapa en så gedigen, trygg, glädjefull och utvecklande vardag som möjligt.

Foto på Maria Björkgren

Maria Björkgren, övergripande studierektor inom psykiatri för AT- och BT-läkare

Under 30 procent av Marias arbetstid arbetar hon på uppdrag av Utbildningscentrum med planering, fördelning och utvärdering av utbildningsplatser och utbildningsaktiviteter för AT- och BT-läkare, med särskilt fokus på område psykiatri. Här ingår arbete kring de seminarier som erbjuds alla AT, teoretisk utbildning, placeringar inom kliniken och övriga aktiviteter för att uppnå målen för AT.

Hon kommer tillsammans med klinikstudierektorer att arbeta för att fortsätta utveckla AT-läkarnas placering inom psykiatrin med förhoppning om att både förvalta det utvecklingsarbete som genomförts, och att utveckla där den möjligheten finns. En utmaning hon ser är att det kommer att komma fler utbildningsläkare som ska uppnå målen och att kunna säkerställa fortsatt god handledning.

Foto på Ellen Harbom

Ellens huvudsakliga fokus i sitt studierektorsuppdrag nu är att tillsammans med klinikstudierektorer, föreläsare, AT- och BT-chefer samt utbildningsläkare utforma det nya utbildningsupplägget för AT- och BT-läkare inom specialiserad vård. Föregående utbildningsupplägg med föreläsningar och praktiska moment på onsdagseftermiddagar kommer att ändras till våren 2023. Istället kommer en utbildningsvecka per block erbjudas inom medicin- och kirurgi. Inom nära vård och psykiatri kommer "Onsdags-eftermiddagar" att finnas kvar.

Hon tror att medarbetarna inom sjukvården har ett stort intresse av att introducera och utbilda sina nya kollegor på ett så bra sätt som möjligt. En svårighet som hon ser framöver är att skapa förutsättningar för att kunna genomföra detta på ett önskvärt sätt samtidigt som personalen genomför sitt allra viktigaste uppdrag - att ta hand om patienterna.

Foto på Maria Fjällhed

Hon jobbar på Rehabiliteringsmedicinska smärtmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro som legitimerad psykolog inom klinisk verksamhet på halvtid och resterade tid som studierektor.

Redan nu ser hon fram emot att få arbeta med utbildningsfrågor, utveckling och att följa PTP-psykologer och psykologkandidater i deras utbildningsprocess på väg mot att bli en legitimerad psykolog.

I hennes uppdrag har hon ett övergripande ansvar för utvärdering och kvalitetssäkring av PTP-tjänstgörings plaster inom Region Örebro län samt att inventera möjliga sådana. Hon kommer att förmedla information till chefer, handledare och PTP-psykologer om vad en PTP-tjänst innebär samt vara ett stöd i detta.

PTP-programmet går kontinuerligt under året varannan tisdag eftermiddag. Det är ett viktigt inslag för att ge PTP-psykologer möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter, göra studiebesök i olika verksamheter samt att få ta del av kunskap genom föreläsningar om relevanta områden.

Vad betyder förkortningarna?

  • PTP – Praktisk tjänstgöring för psykologer
  • AT – Allmäntjänstgöring för läkare
  • BT – Bastjänstgöring för läkare
  • ST – Specialiseringstjänstgöring för läkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 januari 2023