Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Goda resultat för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län

Publicerad: 2021-05-31 13:22

Hyrläkaroberoende, få uteblivna besök och liten andel tvångsvård är några av de mått där barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i Region Örebro län visar på ett positivt resultat i senaste nationella jämförelsen av den psykiatriska vården. Politikerna välkomnar resultaten och fortsätter satsa medel för ökad tillgänglighet vid psykisk ohälsa.

Rapporten psykiatrin i siffror, bup, 2020

- Det är positivt att vår verksamhet utmärker sig på ett bra sätt i de nationella jämförelserna, men vi är också väl medvetna om de svårigheter som finns med att tolka och jämföra siffror. Statistiken ger oss en viss indikation på om våra insatser har effekt och är ett underlag för fortsatt utveckling. Ett av våra pågående utvecklingsarbeten handlar om att tillsammans med bland annat primärvården öka tillgängligheten till rätt insats vid psykisk ohälsa, säger Ylva Rosén som är verksamhetschef för bup i Region Örebro län.

Målmedvetet arbete bakom hyrläkaroberoende

Ett område där Örebro ligger bra till i undersökningen är antalet hyrläkare i verksamheten. Arbetet med att bli hyrläkaroberoende är ett pågående nationellt arbete med en gemensam målsättning och ett område som Region Örebro län har jobbat målmedvetet med. Under 2020 har läkarsituationen inom bup i Region Örebro län stabiliserats och verksamheten är idag hyrläkaroberoende.

 – Vi har jobbat med rekrytering och fokus på utbildning och arbetsmiljö. Ett antal av våra ST-läkare har blivit färdiga specialister vilket haft stor inverkan på vår möjlighet att bli hyroberoende. Att vara oberoende av hyrläkare är framförallt viktigt utifrån ett arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektiv men ger även en positiv effekt på vår ekonomi, konstaterar Ylva Rosén.  

Låg andel tvångsåtgärder jämfört med riket

I den nationella jämförelsen kan man se att andelen tvångsåtgärder inom bup i Region Örebro län ligger på en lägre nivå än för övriga bup-verksamheter i Sverige.

 – Jag tolkar siffrorna som ett resultat av det långsiktiga arbete som vårdavdelningen har gjort för att minska behovet av tvångsåtgärder. Det handlar om bemötande, ökad patientdelaktighet samt att avdelningens flytt till moderna och ändamålsenliga lokaler kan ha en påverkan, säger Ylva Rosén.  

Låg andel uteblivna besök

Att patienter uteblir från bokade besök utan att avboka är ett problem för vården som också bidrar till minskad tillgänglighet.

- Vi har sedan tidigare haft en jämförelsevis liten andel uteblivna besök, men oavsett volymen så är det ett problem att bokade vårdtillfällen inte avbokas och därigenom inte kan erbjudas till andra patienter. Under 2020 ser vi ytterligare en minskning av andelen uteblivna besök. En anledning till att färre uteblir kan vara att vi i allt större utsträckning erbjuder digitala möten. En bidragande orsak skulle också kunna vara den uteblivandeavgift som infördes 2020 och som också gäller för icke-avbokade besök inom bup, där själva besöket är avgiftsfritt, resonerar Ylva Rosén.  

Politikerna ser vikten av en fortsatt satsning på psykisk hälsa

Rapporten lyfter att många barn och unga skulle kunna få en bra eller till och med bästa hjälp i första linjen, men att primärvården generellt sett inte är rätt dimensionerad för den uppgiften.

 - I Örebro län har vi ett stort fokus på precis detta. I budgeten för 2021 gjordes en särskild satsning på 15 miljoner kronor för att skapa en tydlig gemensam igång till regionens utbudspunkter för unga med psykisk ohälsa. I förslaget till budget för 2022 finns en fortsättning på den satsningen med ytterligare tio miljoner för mer behandlande personal i primärvården. Det är viktiga satsningar för att vi ska kunna ge fler barn och unga rätt hjälp snabbare, säger Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (S).

Kartläggningen Psykiatrin i siffror

Kartläggning omfattar siffror från 2020 i samtliga regioner och fokuserar framförallt på att presentera jämförelsetal mellan regionerna gällande den psykiatriska vården i Sverige.

På webbplatsen för Uppdrag psykisk hälsa finns årets och tidigare kartläggningar samlade. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021