Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Här får poesin bidra till samhällsförändring

Publicerad: 2024-04-23 08:00

Barn och unga i Frövi ska få vara med och tycka till om utvecklingen på orten. Med hjälp av en poet ska deras tankar och drömmar bli en utställning på Frövifors pappersbruksmuseum. ”Det här är ett led i att utveckla det kulturella kraftfältet Frövifors och utveckla litteraturen i länet”, säger Mirja Mattsson, utvecklingsledare på Region Örebro län.

Jimmy Alm och Frövifors pappersbruksmuseum

Jimmy Alm, poet (foto AnnaCarin Isaksson) och Frövifors pappersbruksmuseum (foto Terése Classon Sundh).

Frövi genomgår en stor förändringsprocess. Expansionen av tomatodlingen kommer bland annat leda till många nya arbetstillfällen och ny infrastruktur. Lindesbergs kommun har ett behov av att fånga in invånares tankar och idéer om samtiden och framtiden. I ett samarbete med Frövifors pappersbruksmuseum och Region Örebro län blir detta nu möjligt.

– Nästan 200 ungdomar kommer att få delta i olika workshops där de själva kommer att få skriva dikter under ledning av poeten Jimmy Alm. Han kommer också att skriva egna dikter om platser och människor på orten, säger Mirja Mattsson, som arbetar med projektet Kulturella kraftfält på landsbygden hos Region Örebro län.

Jimmy Alm skriver i en dokumentär stil och arbetar bland annat med intervjuer och fältstudier. Det påminner om att teckna ett porträtt, men i stället för att rita en bild skrivs en dikt.

Utställning i höst

Ord, meningar och dikter från workshops samt poetens egna dikter kommer att ställas ut på Frövifors pappersbruksmuseum i september. Delar av materialet kommer också att lämnas till Lindesbergs kommun för att samhällsplanerare ska kunna använda det i sitt arbete med utvecklingen av Frövi. Ett samarbete mellan kultur och samhällsplanering ger nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla en plats.

– Det är viktigt att Frövibornas perspektiv på platsen kommer fram. Projektet bidrar till arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling i enlighet med barnkonventionen, säger Alexander Sahlström, samhällsplanerare på planenheten i Lindesberg.
Poesin som konstform lär människor att läsa mellan raderna. Det är en bra metod att använda för att förstå sig själv och sin omvärld bättre.

– Genom poesi får vi kontakt med känslor och tankar. Poesi är också en viktig ingrediens i barns läs- och skrivutveckling. Det finns också ett intresse för estradpoesi bland ungdomar i Frövi att bygga vidare på, säger Johanna Berglund som är utvecklingsledare inom litteratur i Region Örebro län.


Fakta

Frågor och svar

Det här är en del i arbetet med att lyfta barns och ungas tankar och funderingar om samtiden och framtiden i Frövi. Platsen genomgår en större förändringsprocess. Expansionen av tomatodlingen kommer bland annat leda till ett stort antal nya arbetstillfällen och ny infrastruktur. Genom en poets hjälp ska vi ta reda på vad invånarna tänker om den här förändringen.

Poeten har en dokumentär inhämtningsmetod, men resultatet blir poesi. Det påminner om att teckna ett porträtt, men i stället för att rita en bild skrivs en dikt. Platser i Frövi kommer att besökas och personer i olika åldrar kommer att djupintervjuas. Utöver detta kommer nästan 200 ungdomar att få delta i olika workshops där de själva kommer att få skriva dikter.

Ord, meningar och dikter från olika workshops samt poetens dikter som bygger på annat inhämtat material kommer att ställas ut på Frövifors pappersbruksmuseum. Delar av materialet kommer också att lämnas till Lindesbergs kommun för att samhällsplanerare ska kunna använda det i sitt arbete med utveckling av Frövi.

Poesin lär oss att läsa mellan raderna, det hjälper oss att förstå oss själva och vår omvärld bättre. Genom poesi får vi kontakt med känslor och tankar. Poesi är också en viktig ingrediens i barns läs – och skrivutveckling. Sedan tidigare finns det ungdomar i Frövi som har skrivit och framfört estradpoesi, som är en typ av poetiskt uttryck. Att fortsätta att arbeta med diktande av olika slag kan vara en viktig inkörsport till fortsatt skrivande.

Poeten Jimmy Alm har stor erfarenhet av diktande kopplat till landsbygd och kommunala verksamheter. Han har bland annat arbetat som kommunpoet i Tranemo under ett år. Under det året diktade han bland annat ishallen, personalbehov i äldrevården och en förskolas verksamhet.

Jimmy Alm använder en unik metod i sitt diktande som han kallar ”Dikta dig”. Metoden går ut på att lyssna på en person och intervjua den under en timme för att sedan skriva ett porträtt i diktformat.

Han utgår även ifrån research och iakttagelser av platser i sitt diktande. Jimmy Alm har erfarenhet av att föreläsa, och arbeta med workshops för barn och unga. I Frövi ska han både skriva själv och lyfta fram barns diktande i en utställning.

Dikterna kommer i första hand att finnas med på utställningen som ska vara på Frövifors pappersbruksmuseum, men delar av materialet kan komma att publiceras även på andra sätt.   

 

Projektet Kulturella kraftfält på landsbygden, Litteratur Örebro län, Frövifors pappersbruksmuseum och Lindesbergs kommun är parter i samarbetet.

Parterna bidrar med olika delar. Projektet Kulturella kraftfält på landsbygden och Litteratur Örebro län bekostar olika delar av poetens arbete. I det ingår workshops för barn och unga, skrivande och en föreläsning bland annat. Arbetsyta och utställningsplats bekostas av museet. Kommunen bidrar med boende, arbete som rör bokning av skolklasser och annat praktiskt som behövs i Frövi.

Poesi kan beröra och därmed ge andra insikter än svar på raka frågor kopplat till traditionella processer inom samhällsbyggnadsområdet.

Sveriges 21 regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik samt regional utveckling och kultur.

Region Örebro län är en del av samverkansmodellen som påverkar hur vi arbetar med kultur i länet. Modellen innebär att regionerna fördelar statliga medel till regionala kulturverksamheter. För att få de statliga medlen måste regionerna själva vara med och bidra med egna medel.

Regionernas fördelning av de statliga medlen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås, samt att främja en god tillgång till:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Målet med modellen är att föra kulturen närmare invånarna.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 april 2024