Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hög utbyggnadstakt av snabbt bredband i länet

Publicerad: 2022-03-28 14:26

I en jämförelse mellan Sveriges regioner har Region Örebro län den sjätte högsta ökningstakten av andelen invånare som har tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s eller fiber i den absoluta närheten. När det gäller landsbygden är ökningstakten den tredje högsta i landet. Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, mobiltäcknings- och bredbandskartläggning som presenterades i dag.

Regeringen har satt som mål att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Ett delmål var att 95 procent av alla hushåll och företag borde ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 men eftersom en majoritet av regionerna ännu inte nått upp till det är det fortsatt det delmålet man strävar mot. I oktober år 2021 hade drygt 83 procent av invånarna i Örebro län tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 Mbit/s. Det är en ökning med drygt 3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt år 2020.

- Betydelsen av digitalisering har förstärkts till följd av pandemin. Många har förändrat sina arbetssätt och vi har tagit till oss nya digitala lösningar både i arbetet och i vardagslivet. Det gör att vi ser att tillgången till digital infrastruktur blir allt viktigare för den regionala utvecklingen, Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hög procentuell ökning i Lekeberg

Bland länets kommuner har Örebro kommun kommit längst, där är lite mer än 92 procent av hushållen anslutna. Örebro kommun har även den största täckningen, cirka 97 procent, om hushåll som finns i närheten av redan anslutna hushåll inkluderas. När det handlar om störst procentuell ökning är det istället kommunerna Lekeberg, Karlskoga och Ljusnarsberg som hamnar i topp.

- Det är positivt att se ökningstakten gällande tillgång till snabbt bredband men det innebär också att behovet av fortsatt arbete mot att ta del av PTS bredbandsstöd är viktigt då vi kommer allt längre ut på landsbygden och kostnaderna ökar. Vi kommer att fortsätta arbeta med frågan tillsammans med våra regionala samarbetspartners inom offentlig och privatsektor och jag hoppas att framtida erbjudanden kommer mötas av stor efterfrågan, säger Linus Grabö, bredbandsstrateg på Region Örebro län.

Ta del av rapporten på Post- och telestyrelsens webbplats.

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till, och utbyggnaden av, fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2021. PTS kartläggning finns på PTS webbplats och underlaget finns tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av år 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023