Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Intensivt arbete för att möta den ekonomiska krisen

Publicerad: 2023-09-13 10:27

Region Örebro län befinner sig i en ekonomisk utsatt situation. Läget är svårare än på många årtionden med en hög inflation och därmed stora kostnadsökningar. Nu vidtar Region Örebro län nödvändiga åtgärder för att möta den ekonomiska krisen.

Region Örebro län går mot ett underskott på drygt en miljard kronor för år 2023. De två största orsakerna är minskade statsbidrag och hög inflation där det senare påverkar i princip alla kostnader. Den snabbt försämrade ekonomiska situation vi sett under senare tid påverkar vår region likaväl som övriga regioner och Sverige som helhet.

Mot bakgrund av de ökade kostnaderna fattade regionfullmäktige i juni beslut om en verksamhetsplan med budget för nästa år där åtgärder för att hantera underskottet preciserades. Bland åtgärderna fanns bland annat en skattehöjning på 75 öre, en generell avgiftshöjning med minst 10 procent samt kostnadsreduceringar i regionens verksamheter motsvarande 610 miljoner kronor.

- Det handlar om åtgärder som kommer att påverka nästan alla länsinvånare på ett eller annat sätt. Alla de som är skattepliktiga i länet kommer ju att märka av skattehöjningen och så kommer de som besöker sjukvården, går till tandläkaren eller reser med kollektivtrafiken att få betala en högre avgift än tidigare, säger Lennart Frommegård, ekonomidirektör i Region Örebro län.

Förslag om åtgärder från förvaltningar till respektive nämnd

Men det är inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans. Under hösten kommer därför de enskilda förvaltningarna att ta fram förslag till ekonomiska handlingsprogram. Vad handlingsprogrammen kommer att innehålla är i nuläget för tidigt att säga, mycket arbete återstår ännu, men att det kommer att handla om omfattande förändringar står klart.

- Just nu pågår ett intensivt arbete inom respektive nämnds verksamhetsområde utifrån fullmäktiges budget för att hantera de utmaningar vi står inför. Den ekonomiska situationen är ytterst problematisk och den kräver att vi agerar utan dröjsmål, säger Lennart Frommegård.

Nämnder fattar beslut om åtgärder under hösten

När förvaltningarna senare i höst är färdiga med sitt arbete kommer de att presentera förslagen till handlingsprogram för respektive nämnd som i sin tur fattar beslut om vilka åtgärder som blir verklighet och vilka åtgärder som inte blir det.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2023