Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Länets föreningsliv får dela på nästan 40 miljoner kronor

Publicerad: 2022-02-09 14:01

Föreningar, studieförbund och organisationer i Örebro län får dela på nästan 40 miljoner kronor inför nästa år. Det fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om i dag.

– Det stöd vi beslutade om i dag ger föreningar och andra organisationer förutsättningar att fortsatt kunna bedriva sina verksamheter runt om i länet. Det är viktigt eftersom civilsamhället gör så väldigt mycket gott både för enskilda invånare och för vårt län som helhet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Kulturnämnden fördelar varje år stöd till bland annat kulturföreningar, ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer, studieförbund och sociala stödorganisationer för att ge dem möjlighet att bedriva sina respektive verksamheter, vilket är en prioriterad inriktning i den regionala utvecklingsstrategin. För år 2022 fördelas totalt 39 695 000 kronor i föreningsstöd.

– Civilsamhället, i kombination med den sociala ekonomin, blir allt viktigare i arbetet med att nå de sociala hållbarhetsmål vi gemensamt har satt upp inför framtiden. Men civilsamhället klarar sig inte på egen hand, det krävs stöd från offentliga aktörer som regioner, kommuner och statliga aktörer, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Nästan alla organisationer som sökt stöd vittnar om att den senaste tiden har varit tuff. Oavsett om det rör sig om mindre organisationer med medlemmar från de närmaste grannkommunerna eller om det rör sig om större organisationer med medlemmar i hela länet har pandemin haft en kraftigt negativ inverkan på verksamheterna.

– För vissa organisationer har pandemin inneburit att de nästan helt har fått ställa in sina verksamheter medan andra har kunnat anpassa sina verksamheter efter omständigheterna. Men oavsett vad så finns ett stort behov av ekonomiskt stöd för att stimulera dem att fortsätta sina värdefulla insatser, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023