Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Målbild antagen för framtidens vård och omsorg

Publicerad: 2022-02-11 10:53

Framtiden kommer att ställa nya krav på vården och omsorgen i Sveriges regioner och kommuner. För att kunna möta dessa krav krävs ett nära samarbete mellan Region Örebro län, länets kommuner och andra berörda aktörer. Ett ramverk för detta samarbete är den länsgemensamma målbild för nära vård som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om i dag.

– Vi måste tänka och arbeta tillsammans om sjukvården ska klara de utmaningar vi står inför i form av till exempel en åldrande befolkning. Vi behöver också arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande, samtidigt som vi i större utsträckning än i dag måste använda ny teknik och digitala lösningar, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Begreppet nära vård kan beskrivas som ett sätt att tänka vid organiseringen av hälso- och sjukvården där utgångspunkten är den enskildes individuella behov och förutsättningar istället för sjukvårdens organisatoriska logik och uppdelning mellan kommunal och regional sjukvård.

– Vi som aktörer inom vård och omsorg kan inte bara göra enstaka punktinsatser för länsinvånarnas liv och hälsa, utan måste istället ta ett gemensamt ansvar för hela vårdkedjan. Det ska inte spela någon roll var en invånare bor, vilka behov som finns eller vilken del av sjukvården som är ansvarig. Alla invånare ska ha samma möjligheter och förutsättningar för hälsa och vård på lika villkor, säger Karin Sundin.

För att klara omställningen mot nära vård är den målbild som Region Örebro län och länets kommuner arbetat fram viktig och den ska också antas av länets kommuner. Tanken är att den ska peka ut riktningen för ett gemensamt omställningsarbete som involverar alla samverkansparter.

Målbilden är uppställd i tre olika perspektiv där tanken är att perspektiven ska visa både den komplexitet som omställningen innebär och de perspektiv som krävs för att komma framåt i omställningsarbetet.

  • Invånarperspektivet – Invånarna är huvudpersonerna i Region Örebro läns verksamheter. Detta perspektiv beskriver hur en nära vård ska upplevas.
  • Samverkansperspektivet – Målbildens kontext är samverkan mellan huvudmännen. Detta perspektiv beskriver vad som ska känneteckna samverkan i en nära vård.
  • Medarbetarperspektivet – Medarbetarna är motorn i den nära vården. Detta perspektiv beskriver hur medarbetarna i mötet med invånarna och samarbetspartners upplever den nära vården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2022