Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Åtta strategier för att trygga kompetensen för en Nära vård

Publicerad: 2022-12-16 10:06

Nära vård innebär att den vård du som invånare behöver ofta ska kunna ges nära och utifrån dina behov. För att skapa förutsättningar för detta behöver regionen och länets kommuner arbeta tillsammans för att hitta och behålla rätt kompetens. Nu finns en länsgemensam kompetensförsörjningsplan framtagen.

En sjukgymnast hjälper en kvinna  som ligger på rygg och har fötterna på en pilatesboll.

Sjukgymnastik på Kopparbergs vårdcentral.

Antalet gamla och unga ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Denna utveckling kommer innebära utmaningar både i att finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter. För att vården ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

En fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att lyckas med omställningen till en Nära vård. Anna Bergemalm och Sara Norén har varit med och tagit fram en länsgemensam kompetensförsörjningsplan för Nära vård.

Vad är kompetensförsörjning?

Med kompetensförsörjning menas att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheterna har tillgång till medarbetare med rätt kompetens för sina uppdrag. Det kan handla om att föra dialog med utbildningsaktörer, att vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas attrahera nya medarbetare, att utveckla och behålla befintlig personal och att använda kompetensen som finns på rätt sätt.

Hur ska region och kommuner klara kompetensförsörjningen?

Vi har tittat på hur kommuner och region kan jobba tillsammans för att klara kompetensförsörjningen. Vårt arbete har resulterat i åtta strategiska utvecklingsområden som är tänkta att vara utgångspunkt för länsgemensamma aktiviteter. Planen kan också ge ett stöd i det lokala kompetensförsörjningsarbetet.

Hur har ni tagit fram planen?

Under 2021 gjorde vi en kartläggning där vi undersökte läget kring vilken kompetens som finns och vad som saknas. Tillsammans med chefer från både region och kommuner tittade vi på kartläggningen, förde dialoger och kunde ringa in åtta strategiska utvecklingsområden.

Vad händer nu?
Nu ska det bli verkstad av planen! Det första utvecklingsområde som prioriterats är språk- och kulturkompetens. En länsövergripande arbetsgrupp är utsedd och kommer att arbeta med aktivitet inom området under våren.

Planen i korthet

  • Några nedslag i nationell och regional omvärldsbevakning.
  • En kort beskrivning av den länsgemensamma kompetenskartläggning som gjordes 2021-2022 och som ligger till grund för planen.
  • Åtta strategiska utvecklingsområden som är tänkta att vara utgångspunkt för de länsgemensamma aktiviteter som ska tas fram. Till områdena ges tips på vidare läsning och verktyg.
  • Beskrivning av möjligheter till systematik i ett länsgemensamt kompetensförsörjningsarbete och reflektioner från projektledningen.

Hela planen finns på utveckling.regionorebrolan.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023