Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nöjda patienter ger Region Örebro läns akutverksamhet höga betyg i undersökning

Publicerad: 2021-03-10 10:42

Helhetsintrycket av akutsjukvården i Region Örebro län har stärkts. 86,3 procent av patienterna är nöjda med den vård de får, vilket är över riksgenomsnittet. Det visar Nationell patientenkät. Högst betyg får kategorierna Helhetsintryck, Respekt och bemötande samt Tillgänglighet.

I Nationell patientenkät har patienter på akutmottagningar i Sverige fått svara på frågor om hur de uppfattar verksamheten. Undersökningen som genomfördes i oktober förra året visar på ett fint resultat för akutmottagningarna i Region Örebro län. Patienterna är mer nöjda sedan förra mätningen och regionen ligger över genomsnittet i riket i flera dimensioner.

- Det känns bra att patienterna är nöjda med vår verksamhet och att siffrorna har gått upp trots att vi befinner oss mitt i en pandemi och sjukvården genomlidit hårda prövningar, inte minst akutsjukvården, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I jämförelse med riksgenomsnittet är det något fler patienter som har svarat på enkäten i Örebro län. Ungefär lika många män som kvinnor har svarat, och urvalet är relativt jämnt fördelat mellan åldersgrupperna, med en något större andel personer som är äldre än 65 år.

86,3 procent har ett gott helhetsintryck av akuten

I undersökningen mäter man sju olika dimensioner; Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. Det har skett en stor förbättring i Örebro län i de flesta kategorierna sedan 2016.

Högst betyg får Region Örebro län i kategorierna Helhetsintryck, Respekt och bemötande samt Tillgänglighet. 86,3 procent har ett gott helhetsintryck av akutsjukvården i länet. Kategorin belyser vilken upplevelse patienten har av effektivitet, utfall, omhändertagande och trygghet. Respekt och bemötande står för vårdens förmåga att anpassa bemötandet till individuella behov och förutsättningar och i den här kategorin är 86,4 procent av svaren positiva. Med Tillgänglighet menas patientens upplevelse av närhet och kontaktvägar till akutsjukvården samt personalens tillgänglighet för patienter och anhöriga. Här är 86,1 procent av svaren positiva.

- Det finns knappast något annat tillfälle då samhällets insatser är så viktiga som när vi blir akut sjuka. Att patienterna upplever att vården finns där när de behöver den är det bästa betyg vi kan få, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

"Ger oss värdefullt material att arbeta vidare med"

Inom kategorin Information och kunskap, som bland annat handlar om vilken information patienterna får om medicinering och biverkningar samt väntetider, är betyget något lägre med 70,5 procent positiva svar, och där finns förbättringspotential, menar Jonas Claesson.

- Den här undersökningen ger oss ett omfattande och värdefullt material att arbeta vidare med. Den visar att helhetsintrycket av vården är gott och det resultatet ska chefer och medarbetare ta till sig av. Enkäten visar också att det finns områden som vi kan utveckla och bli bättre på.

Fakta

Sveriges kommuner och regioner, SKR, samordnar och publicerar Nationell patientenkät, NPE, som är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården.

Samtliga 21 regioner i Sverige har deltagit i undersökningen och sammanlagt drygt 15 000 patienter svarade förra året på undersökningen som avser akutmottagningarna. Målgruppen är patienter som har besökt en akutmottagning under oktober 2020.

Mer information finns på: patientenkat.se

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021