Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu krävs åtgärder för att minska regionens underskott

Publicerad: 2023-11-24 10:12

– Det ekonomiska läget är väldigt allvarligt. Vi befinner oss i en situation där vi inte kan prioritera som vi vill, säger Rickard Simonsson, regiondirektör inom Region Örebro län.

Rickard Simonsson, regiondirektör

Rickard Simonsson, regiondirektör.

Sveriges regioner kämpar just nu med ytterst ansträngda ekonomier. Alla regioner förutom en förväntas göra negativa resultat i år. För Region Örebro län pekar den ekonomiska prognosen mot ett underskott på mer än 1 miljard kronor vid årets slut. Det stora underskottet har flera orsaker varav en går långt tillbaka i tiden.

– Det vi ser nu är bland annat sviter från den förra krisen inom regionsektorn, på 90-talet. Då skapades stora hål i Region Örebro läns ekonomi och vi har tvingats använda överskottet från de senaste femton goda åren till att täcka dessa hål. Vi var nästan i kapp, i meningen att tillgångarna är lika stora som skulderna, men inte riktigt. Fortfarande är skulderna större än våra tillgångar och vi hann aldrig rusta oss för en ny ekonomisk kris vilket bland annat bidrar till den situation vi nu befinner oss i. Att använda sparade medel för att ”övervintra” är därför ingen möjlighet, säger Rickard Simonsson.

En annan orsak till underskottet är den höga inflationens påverkan på Region Örebro läns pensionsskuld, vilken i sin tur byggts upp historiskt.

– I Region Örebro län har vi alltid haft stor andel av vår verksamhet i egen regi samtidigt som vi har bedrivit sjukvård åt andra regioner. Det finns fördelar i detta men räknat i intjänad pensionsskuld så blir den jämförelsevis högre hos oss än hos andra regioner. Det finns några andra regioner med likande uppdrag och inriktning. En hög pensionsskuld som måste värdesäkras blir kännbar när inflationen stiger kraftigt, säger Rickard Simonsson.

– Och samtidigt som vi tryggar vår ekonomi måste vi navigera i en värld som präglas av stor oro och mänskligt lidande, klimatkris
och återkommande hot mot demokratiska värden. Detta ställer samtidiga krav på oss som stor samhällsviktig organisation, säger han.

För att tackla den ekonomiska krisen inom Region Örebro län har flera olika åtgärder vidtagits. I juni fattade regionfullmäktige beslut om att höja skatten med 75 öre samt att höja avgifterna inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

– Det är konkreta åtgärder som kommer att påverka alla skattebetalare, alla de som måste söka vård och alla de som vill åka buss, säger Rickard Simonsson.

Till dessa höjningar kommer nödvändiga omställningar inom Region Örebro läns verksamheter, så väl de egna som de som får stöd, så att samhällsuppdraget kan utföras på ett effektivt sätt. Beslut om dessa omställningar kommer att fattas av ansvariga politiska nämnder under den resterande hösten.

– Utgångspunkten är att vårt uppdrag omfattar hela länet och för många länsinvånare kommer mycket att vara sig likt även framöver. Men i vissa fall kan man inte räkna med att få samma service som i dag, säger Rickard Simonsson.

Din vanliga buss- eller tågtur kan komma att förändras, delar av hälso- och sjukvården samt tandvården kan komma förändras med avseende på hur mycket du kan förvänta dig eller var någonstans du kan få vård.
Föreningar och andra som haft ekonomiskt bidrag från Region Örebro län får vara beredda på lägre bidrag framöver vilket förstås påverkar dessa organisationers möjligheter.

– Vidare har den politiska ledningen särskilt inriktat reduceringar på regionens administration vilket kommer att påverka alla invånare och aktörer som är beroende av olika kontakter med regionen av mer administrativ karaktär. Förändringar i administrationen kommer också märkas på vilka samarbeten regionen har resurser att medverka i och vilken omfattning av stöd den övriga regionorganisationen kan förvänta sig. Så gott som alla kommer att få vara med och bidra till följd av det faktum att regionens pengar hela tiden räcker till mindre, på grund av inflation, fortsätter han.

– För att slippa skapa nya hål i vår ekonomi, som framtida generationer måste lösa, så anstränger vi oss nu till det yttersta för att anpassa oss till de resurser vi i dag har till vårt förfogande, säger Rickard Simonsson.

Förändringar av det här slaget kan vara skrämmande men Rickard Simonsson menar att Region Örebro läns uppgift är att ta hand om dem som behöver och det gäller även framåt. Region Örebro län kommer alltid att kunna garantera välfärdsuppdraget.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 november 2023