Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny rutin för hur forskare och personer med egenlevd erfarenhet av hälso- och sjukvård som patient eller närstående kan samverka i forskningsprojekt

Publicerad: 2023-05-22 14:58

Vetenskapssamhället nationellt och internationellt har under senare år lyft vikten av att utveckla arbetssätt för att involvera personer med egen erfarenhet av att leva med ohälsa eller funktionsvariationer samt deras närstående i forskning och utveckling.

Bild på samtal

Foto: Getty Images.

– Vi har sett att stora forskningsfinansiärer, såsom Vetenskapsrådet och FORTE, i allt större omfattning efterfrågar att samverkan finns. I Region Örebro läns strategi för klinisk forskning och innovation som sträcker sig till 2030, betonas bland annat att patienter och forskningspersoner bör involveras mer i forskning och forskningsanvändning, berättar Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård och Universitetssjukvårdens forskningscentrum, UFC.

Forskare på UFC har arbetat fram arbetssätt i samverkan med företrädare från patientorganisationer och andra forskare. En utgångspunkt har varit hur Region Örebro län tidigare tagit fram arbetssätt för att involvera patienter och närstående i det lokala arbetet med kunskapsstyrning.

– Nu finns det möjlighet för patient-, brukar- och närståendeföreträdare att meddela intresse av att samverka i forsknings- och utvecklingsprojekt via sidan Samverkan med patient/brukare/närstående och via 1177, säger hon.

Möjlighet att vara med i Levande bibliotek

Kontaktuppgifter till personer som önskar kunna bli kontaktade av forskare eller kunskapsstyrningsorganisationen när deras medverkan kan bli aktuell, samlas i vad som i Sverige kallas för Levande bibliotek.

– Varje individs erfarenhet utgör en bok som tillsammans med andra bildar ett bibliotek av erfarenheter. UFC har ansvar för driften och medarbetare därifrån och från Grants Office  kommer att delta i fortsatt utveckling av samverkan samt i det operativa arbetet. Under 2024-2025 kommer funktionaliteten i stöddokument och process att utvärderas, avslutar Ylva Nilsagård.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 oktober 2023