Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ökat hälsofrämjande arbete på vårdcentraler kan ge patienter ett friskare liv

Publicerad: 2021-05-20 14:20

Ett nytt hälsofrämjande arbetssätt inom primärvården i Region Örebro län är just nu föremål för en forskningsstudie. ”Det här är en viktig insats för att vården ska klara av att möta framtida utmaningar. Både att arbeta mer hälsofrämjande men också för att ge bra stöd till förändringar i en kunskapsintensiv verksamhet”, säger forskaren Ylva Nilsagård.

Sjuksköterska i samtal med patient på Skebäcks vårdcentral.

Sjuksköterska i samtal med patient på Skebäcks vårdcentral.

Projektet ger vårdcentraler stöd i att införa ett mer hälsofrämjande arbetssätt. Men tar också fram effektiva strategier för hur man stödjer verksamheter att införa ny kunskap och nya arbetssätt generellt. Det hälsofrämjande arbetet handlar om att lotsa patienten mot bättre hälsa. Patienten kommer att få fylla i ett levnadsvaneformulär innan besöket på vårdcentralen. En del patienter kommer att få en enkät som uppföljning via sin mobiltelefon.

– Formuläret täcker fyra levnadsvanor. Dessa är ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk och riskbruk av alkohol. Som det är idag tillfrågas för få patienter om sina levnadsvanor. Det är få patienter som idag får råd och stöd. Tanken med det nya arbetssättet är att fler vid besöket på vårdcentralen ska erbjudas rätt åtgärder, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare inom Nära vård.

Hon menar att levnadsvanearbetet behöver integreras i det rutinmässiga arbetet inom primärvården. Det gäller att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa bland befolkningen för att kunna sätta in förebyggande åtgärder.

Förändringar som innebär bättre välmående

En av de vårdcentraler som kommer att vara med i studien är Skebäcks vårdcentral. Ulrika Andersson som är chef för verksamheten är mån om att få vara med i studien. Hon tycker att det ska bli roligt att få komma igång med arbetet. Alla hennes 70 medarbetare kommer att få olika utbildningsinsatser och få stöttning för respektive levnadsvana.

– För att lösa framtidens vårdbehov måste vi arbeta mer hälsofrämjande. Det har de senaste tiotal åren framkommit alltmer forskningresultat kring hur våra levnadsvanor påverkar både fysisk och psykisk hälsa. Vi kan alltså genom våra levnadssätt och goda vanor påverka vår egen hälsa gynnsamt och därmed undvika att drabbas av vanliga kroniska sjukdomar. I förlängningen innebär det ett längre och friskare liv, säger Ulrika Andersson.

Tanken är att yrkeskategorier som har patientkontakt ska föra ett samtal kring goda levnadsvanor.

– Det handlar om att vi på ett mer systematiskt sätt kommer att ställa frågor till patienter vid nybesök. Det gör att vi måste få till det som en ny rutin i vårt arbetssätt. Genom att ställa frågorna visar vi att det är viktigt. Det är ju därför vi efterforskar det. Genom att ställa olika frågor sätts förhoppningsvis nya tankar igång som kan leda till en förändringsprocess, säger Ulrika Andersson.

Genom att delta i studien hoppas hon att hennes personal ska känna sig mer trygg och säker kring att ställa frågor kring fysisk aktivitet, kost, tobaksbruk och alkoholvanor.

– Vi kommer att kunna ge råd kring samtliga livsstilsfrågor och slussa patienter vidare för mer kvalificerat stöd. Jag tycker att det är viktigt att vi inte skiljer på sjukdom och hälsa, de är båda av betydelse för en människas välmående på både kort och lång sikt. Redan ganska små förändringar kan leda till ett avsevärt förbättrat välmående i en enskild människas liv, avslutar Ulrika Andersson.

 

 

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Ylva Nilsagård

Ylva Nilsagård

 Faktaruta

  • Act in Time är ett projekt som ger stöd för ett mer hälsofrämjande arbetssätt inom primärvården.

  • Ändamålsenliga strategier kommer att tas fram via intervjuer med chefer och medarbetare på vårdcentralerna.

  • Patienternas perspektiv tillvaratas i en processkartläggning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021